L I B R I:
L I B R I I N A M A Z I T
Shiko këtu verzionin për shtyp.
Materiali ka 117 faqe A4.
Ballina


Kitâb-us-Salât
LIBRI NAMAZIT


Përgatiti:
Hasan Yavash

Përshtati në Shqip:
A.Gjinishi


Informata mbi botuesin
Hakîkat Kitâbevi
Darüşşefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556 – 532 5843
Fax: 90.212.525 5979
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Fatih-ISTANBUL/TURKEY
2000


Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
Istanbul Tel: (+90) 212 454 30 00

Përmbajtja
Libri i namazit kopertina ... 1
Parathënie ... 2
Pasqyra e lëndës ... 3
Namazi është urdhër i madh ... 4
Besimi dhe falja ... 5
Bindja (I'tikadi) i ehli sunnetit ... 6
Kushtet e imanit ... 7
Të besosh All-llahun e madhëruar ... 8
Sifati dhatije ... 9
Sifati thubutije ... 10
Të besosh ëngjëjt (melaiqet) ... 11
Të besosh librat ... 12
Të besosh pejgamberët ... 13
Es-habi kiramët ... 14
Të besosh ahiretin ... 15
Të besosh kaderin ... 16
Adhurimet tona dhe falja ... 17
Kujt i thuhet Mukel-Lef (i obliguar)? ... 18
Dispozitat islame (Ahkâm-i Islâmijje) ... 19
Armiqtë e islamit ... 20
Kushtet e islamit ... 21
Falja e namazit ... 22
Llojet e namazeve ... 23
Pesë kohët e namazit ... 24
Farzet e namazit ... 25
Abdesti ... 26
Përdorimi i misvakut ... 27
Mes-hi mbi meste ... 28
Gusli ... 29
Tejemum ... 30
Ezani dhe ikameti ... 31
Pjesët përbërëse të namazit (ruknet e namazit) ... 32
Si falet namazi ... 33
Sunnetet e namazit ... 34
Mustehabet e namazet ... 35
Mekruhet e namazit ... 36
Gjërat që prishin namazin ... 37
Namazi me xhemat ... 38
Namazi i xhumasë ... 39
Namazet e Bajramit ... 40
Të kujtuarit e vdekjes ... 41
Namazi i xhenazes ... 42
Namazi i teravisë ... 43
Namazi gjatë udhëtimit ... 44
Namazi gjate sëmundjes ... 45
Namazet kaza ... 46
Si falen namazet kaza ... 47
'Ata që nuk falin namaz ... 48
Hakikati i namazit ... 49
Epërsitë në namaz ... 50
Fshehtësia e namazit ... 51
Lutja pas namazit ... 52
Lutja e përtëritjes së imanit ... 53
Namazi dhe shëndeti ... 54
Iskati i namazit ... 55
Tridhjetë e tri dhe pesëdhjetë e katër farzet ... 56
Tridhjetë e tri farzet ... 57
Pesëdhjetë e katër farzet ... 58
Tema (çështja) e kufrit ... 59
Që ta kemi gjithnjë imanin dhe që të mos na humbasë ... 60
Gjërat që shkaktojnë humbjen e imanit ... 61
Gjynahet e mëdha ... 62
Dhjetë gjëra në frymëmarrjen e fundit bëhen shkaktare të shkosh pa iman ... 63
Për të qenë në I'tikadin e ehli sunnetit u duhet kushtuar kujdes këtyre çështjeve ... 64
Veset e këqija ... 65
Domethënia e duave të namazit ... 66
Shpjegime të disa termave islame ... 67