Ajetet të cilat nuk janë të zbuluara, dhe janë ende të pa qarta për ne, na shërbejnë për t’u thënë sulmuesve të Kur’anit, të cilët thonë se perëndoi koha e besimit, se tani jemi në kohën e shkencës. E këta sulmues do të krijojnë diçka që nesër do t’u thonë njerëzimit se ky është Zot. Ky është produkt i diturisë sonë dhe krijimtari e jona. Mos i adhuroni krijesat e ta largoni Krijuesin. Kjo na detyron që shkencën ta përdorim për ta vërtetuar Kur’anin, sepse Kur’ani është argument i padiskutueshëm për vërtetësinë ose jo vërtetësinë e shkencës. Një shkencë e cila është në kundërshtim me Kur’anin e Madhëruar është gënjeshtër dhe e pa pranuar.

BallinaRedaktoAutori: Muhammed Mutevel-li el Sharavi

Libri: MREKULLIA E KUR’ANIT

Titulli i origjinalit:
معجزة القرآن


Përktheu:
Muhamed Jusufi - Kajolli


Recenzent:
Ajni Sinani


Lektor:
Mimoza Hysku

Korrektor:
Fatime Ismaili

Përgatitja kompjuterike:
Muhamed Jusufi – Kajolli
Bashkim Avdiu

Botimi i parë

Botim Privat

Shtypi:FOCUS

Prishtinë 2001PërmbajtjaRedakto

Kapitulli 1
Kapitulli 2
Kapitulli 3
Kapitulli 4
Kapitulli 5
Kapitulli 6
Kapitulli 7
Kapitulli 8