Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Matricat dhe përcaktorët


Matricat


Përcaktorët


Sistemet e ekuacioneve


Format lineare


Simboli redakto

Matricat rëndom i emërtojmë me shkronja të mëdha të alfabetit:

 

Matrica drejtkëndore redakto

Përkufizimi redakto

Matrice drejtkëndore quhet bashkësia prej   numrave   të radhitur në një tabelë të formës drejtkëndore e cila përmban   rreshta dhe   shtylla[1]

Formulimi i përkufizimit redakto

  ose shkurt   (...1)

Numrat   quhen elementet e matricës (1), ku indeksi i parë i elementit shënon numrin e rreshtit në të cilin ndodhet elementi, kurse indeksi i dytë numrin e shtyllës. Kështu, p.sh. elementi   ndodhet në rreshtin e dytë dhe në shtyllën e tretë, përkatësisht në prerjen e rreshtit të dytë me shtyllën e tretë.

Matrica komplekse redakto

Matrica   quhet matricë komplekse nëse së paku një element i saj është numër kompleks, ndërsa quhet matricë reaIe, nëse të gjitha elementet e saja janë numra realë.

Matricat e tipit të njëjtë redakto

Dy matrica   që kanë numër të barabartë rreshtash ( ) dhe numër të barabartë shtyllash ( ) quhen matrica të tipit të njëjtë ose formatës së njëjtë  .

Matrica katrore redakto

Matrica e tipit   quhet matricë katrore

Simboli redakto

Matrica katrore shënohet

  ose shkurt   (...2)

Rendi i matricës katrore redakto

Matrica katrore   që ka   rreshta dhe   shtylla quhet matricë e rendit  . Matrica katrore e rendit   është identike me vetë elementin. Në matricën katrore (2) elemente   formojne diagonalen kryesore ndërkaq, elementet   diagonalen anësore të kësaj matrice.

Matrica njështyllore redakto

Matrica e tipit  :

  ose shkurt   (...3)

quhet matricë njështyllore.

Matrica njërreshtore redakto

Matrica e tipit  :

  ose shkrut   (...4)

quhet matricë njërreshtore.

Zero matrica redakto

Matrica e tipit   që ka të gjitha elementet të barabarta me zero quhet zero-matricë dhe shënohet me   ose me  [2], pra:

  (...6)

Barazia e matricave redakto

Përkufizimi redakto

Dy matrica   janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë, kur elementet korresponduese të tyre janë të barabarta[3], pra:

  (...5)

 .

Vetitë redakto

Nga ky përkufizim del se vetëm matricat e tipit të njëjtë mund të jenë të barabarta, ku me atë rast duhet të plotësohen gjithsej   kushte.

Burime redakto

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).
  2. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).
  3. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).

Veprimet lineare me matrica