Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Matricat dhe përcaktorët


Matricat


Përcaktorët


Sistemet e ekuacioneve


Format lineareNë p. 3. kemi përmend disa Iloje të posaçme të matricave katrore. Të plotësojmë atë listë edhe me këto matrica katrore të posaçme:

1°. Matrica katrore quhet matricë involutive nëse .
2°. Matrica regulare quhet matricë ortogonale nëse .
3°. Matrica katrore quhet matricë e pjerrët-simetrike nëse .
4°. Matrica katrore komplekse quhet matricë e Hermitit nëse , ku me është shënuar matrica e transponuar e matricës me elemente të konjuguara.
5°. Matrica katrore komplekse quhet matricë unitare nëse .
6°. Matrica katrore është matricë idempotente nëse , kurse është matricë nilpotente nëse .

Matrica e Hermitit

redakto

Nëse   është matricë katrore, të vërtetohet se   është matricë simetrike, kurse   është matricë e Hermitit.

V ë r t e t i m: Në bazë të ligjeve për transponimin e matricave (p. 4.1.) kemi:

(a)  , d.m.th.  , prandaj konkludojmë se   është matricë simetrike;
(b)  ,
 ,

d.m.th.:

 ,
prandaj konkludojmë se   është matricë e Hermitit.

Format lineare