JETA DHE VDEKJA


Autor:
Muhammed Muteveli Sharavi


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina ... Kopertina
Parathënia ... Parathënia
Hyrje e autorit ... Hyrje e autorit
KAPITULLI I PARË
1. Ç’është fillimi ... Faqe 1
2. Debat i kotë dhe llomotitje ... Faqe 2
3. Në botën e Dherr-it ishte dëshmia ... Faqe 3
4. Pamjet e krijimit ... Faqe 4
5. Ligjet e jetës dhe vdekjes ... Faqe 5
6. Ligjet e gjumit ... Faqe 6
7. Fillimi i jetës ... Faqe 7
8. Shpirti - burim i jetës ... Faqe 8
9. Ekzistenca dhe njohja e saj ... Faqe 9
KAPITULLI I DYTË
1. Ç’është jeta ... Faqe 10
2. Trupat qajnë, dëgjojnë dhe flasin ... Faqe 11
3. Bimët (ndiejnë) gjithashtu ... Faqe 12
4. Buburreci flet, pupëza di ... Faqe 13
5. Jetë - por e panjohur për ne ... Faqe 14
6. Dituria e All-llahut dhe e njeriut ... Faqe 15
7. Gjithçka që ekziston në univers është e gjallë ... Faqe 16
KAPITULLI I TRETË
1. Ç’është vdekja ... Faqe 17
2. Jeta në varr ... Faqe 18
3. Jeta në Berzah e përjashton kohën ... Faqe 19
4. Vetëm Ai jep dhe merr jetë ... Faqe 20
5. Nemrudi si “vdekjeprurës dhe jetëdhënës” ... Faqe 21
KAPITULLI I KATËRT
1. Njeriu dhe përjetësia ... Faqe 22
2. Sekreti i jetës dhe mbarimi saj ... Faqe 23
3. Riciklimi i dy krijesave: vdekjes dhe jetës ... Faqe 24
4. Emrat e Qenies dhe evidentimi i atributeve ... Faqe 25
5. Ishim para se që jemi ... Faqe 26
6. Vetëvrasësi-përjetësisht në zjarr ... Faqe 27
KAPITULLI I PESTË
1. Jeta e dunjasë ... Faqe 28
2. Adhurimi - i domosdoshëm. Por si bëhet? ... Faqe 29
3. Kush na premton ushqimin ... Faqe 30
4. Programi para krijimit ... Faqe 31
5. Detyrat e njeriut në jetë ... Faqe 32
6. Ligjet e All-llahut dhe logjika njerëzore ... Faqe 33
7. Jeta - nga mashkulli dhe femra ... Faqe 34
KAPITULLI I GJASHTË
1. Jeta tjetër – ahireti ... Faqe 35
2. Mendja-jo, ndërsa mundësia-po ... Faqe 36
3. Regjistri nuk humbet ... Faqe 37
4. Argumentimi logjik i ringjalljes ... Faqe 38
5. Xhenneti ... Faqe 39
i. Kopertina e pasme ... Kopertina e pasme