Engjëjt e Tiranës kërcejnë MakarenaRecenzentë:
Ilir Buzali
Pëllumb Çuni
Shyqyri Fejzo