<< 6. Ombudsmani >>

NENI I : Të përgjithshme
Paragrafi 1. : Vëzhgimimi
Paragrafi 2. : Zgjedhja
Paragrafi 3. : Kabineti
NENI I : Juridiksioni
Paragrafi 1. : Shqyrtimet
Paragrafi 2. : Ankesa
NENI I : Mandati dhe Obligimet
Paragrafi 1. : Shkeljet e raporteve
Paragrafi 2. : Çasja
Paragrafi 3. : Publikimi