Regjioni i Pejës

BURIM
Kthimi individual: Cërkolez, Suriganë.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Tuçep, Shalinoc, Osojan,
Llukafc i Thatë.
Kthimi i planifikuar: Kërrninë, Belicë, Bellopojë, Gjurakoc, Dragollec,
Zallq, Zhakovë, Burim, Kosh, Osojan, Polanë, Sinajë,Veriq, Prekallë,
Lubozhdë, Kovragë, Dubravë, Serbobran.
PEJË
Kthimi individual: Brestovik, Gorazhdec.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Bellopojë, Lëvoshë.
Kthimi i planifikuar: Cerovërhë, Pejë, Sigë,Vitomiricë, Zagërmë.
KLINA
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Bixhë, Grabc.
Kthimi i planifikuar: Bërkovë, Budisalc, Dollc, Drenik, Drenoc,
Drenovçiq, Klinë,Vide, Shtupel.

< 8
faqe
- 9 -

10 >