Regjioni i Prishtinës

PRISHTINA
Kthimi individual: Çaglavicë, Badofc, Graçanicë, Lapllasellë, Preoc,
Slivovë, Shushicë, Bërnicë e Epërme, Nëntë Jugoviqët, Bërnicë, Lebane.
Kthimi i planifikuar: Dragoc, Prishtinë.
FUSHË KOSOVË
Kthimi individual: Batushë, Fushë Kosovë, Kuzmin, Uglar.
Kthimi i planifikuar: Miradi e Epërme.
KASTRIOT
Kthimi individual: Babimoc, Caravodicë, Milloshevë, Kastriot, Plemetin.
Kthimi i planifikuar: Krushec.
LIPJAN
Kthimi individual: Dobratin, Gushtericë e Ulët, Goleshko Vrello,
Gushtericë e Epërme, Janjevë, Lepi, Livaxhë, Dobrajë e Vogël, Radevë,
Skullan, Grackë e Vjetër, Suhodoll.
Kthimi i planifikuar: Sllovi, Magurë.

< 9
faqe
- 10 -

11 >