Tokajon
redaktor
Hipi Zhdripi
2007





Vini Re! Një pjesë e lidhjeve tek përgjigjet nuk punon ashtu si duhet - shumica e përgjigjeve gjendet këtu tek: