Dallime mes rishikimeve të "Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)"

vendimesh te cilat direkt, apo indirekt ndikojne ne permiresimin e te drejtave te
femijes ne Republiken e Shqiperise. Si te tille mund te permenden:
 
? Kodi i Familjes, ligji Nr. 6599, datë 29.06.1982.
 
? Kodi Penal, ligji nr.7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet me ligjin 8279, date
15.01.1998.
 
? Kodi i Procedures Penale, ligji Nr.7905, datë 21.3.1995.
 
? Kodi Civil, ligji Nr. 7850, datë 29.07.1994.
 
? Kodi i Procedures Civile, ligji Nr. 8116, datë 29.03.1996.
 
? Kodi i Punes, ligji Nr.7961, datë 12.07.1995.
 
? Vendimi Nr 384 date 20.05.1996, “Per mbrojtjen e te miturve ne pune”.
 
? Konventa e Hages “Per mbrojtjen e femijeve dhe bashkepunimin per
biresimet jashte vendit”, ratifikuar ne qershor 2000, me ligjin 8624, date
15.06.2000.
 
? Konventa 182 “Per format me te keqija te punes se femijeve” dhe
 
rekomandimi nr.190, “Format me te keqija te punes se femijeve” miratuar nga
Qeveria Shqiptare ne shtator 2000.
 
? Rregullorja e Pergjithshme e Burgjeve.
 
? Ligji nr.8328, date 14.04.1998 “Per te drejtat dhe trajtimin e te denuarve me
 
burgim”.
 
? Ligji nr.7650, date 17.12.1992 ‘Per biresimin e te miturve nga shtetas te huaj
 
dhe per disa ndryshime ne Kodin e Familjes”.
 
? Ligji nr.5840, date 20.21.1979 “Per rregjistrimin e akteve te gjendjes civile”, i
cili ka pesuar nje ndryshim persa i perket ruajtjes se emrit ose mbiemrit te
personit, me ligjin nr 7682, date 9.03.1993, “Per disa ndryshime ne ligje”.
 
? Ligji nr.8389, date 5.08.1998, “Per shtetesine shqiptare”, neni 5, etj, ndryshuar
me ligjin 8442, date 21.1.1999.
 
? Ligji nr.8432, date 14.12.1998, “Per Azilin ne Republiken e Shqiperise”
 
? Ligji nr. 8410, date 30.09.1998, “Per Radion dhe Televizionin Publik dhe
 
'''Privat ne Republiken e Shqiperise”Shqiperise'''.
 
? Konventa kunder tortures dhe vuajtjeve ose trajtimeve mizore, jonjerezore e
degraduese, ratifikuar me ligjin nr. 7727, date 30.06.1993.
 
? Konventa per zhdukjen e te gjitha formave te dallimit racial, ratifikuar me ligjin
7768, date 9.11.1993.
? Ligji nr.3766, date 17.12.1963, “Per Kujdesin Shendetesor”, ndryshuar me
ligjin 7718, date 3.06.1993, dhe ligjin nr. 7738, date 21.07.1993.
 
? Ligji 7761, date 19.10.1993, “Per parandalimin dhe luftimin e semundjeve
ngjitese”.
 
? Ligji 8528, date 23.09.1999, “Per nxitjen dhe mbrojtjen e te ushqyerit me gji”.
 
? “Konventa Europiane “Per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive themelore”,
miratuar me ligjin nr. 8137, date 31.07.1996.
 
? Ligji 8153, date 31.10.1996, “Per statusin e jetimit”.
 
? Ligji nr. 8331, date 21.4.1998, “Per ekzekutimin e vendimeve penale”.
 
? Ligji nr.7710, date 18.5.2000, “Per ndihmen dhe perkujdesjen shoqerore”,
ndryshuar me ligjin nr.7886, date 8.12.1994, dhe ligjin nr.8008, date 5.10.1995
dhe aktet nenligjore nga Ministrise se Punes dhe Çeshtjeve Sociale.
 
? Ligji nr.8092, date 21.3.1996 “Per Shendetin Mendor”.
 
? Ligji nr.7889, date 14.12.1994 “Per Statusin e Invalidit”.
 
? Ligji nr.7952, date 30.07.1998, “Per sistemin Arsimor Parauniversitar”
ndryshuar me ligjin 8387, date 21.6.2000, “Per sistemin arsimor
parauniversitar”.
 
? Vendimi nr 39 date 22. 08, 1994, “Per arsimin 8-te vjecar ne gjuhen amtare te
personave te pakicave kombetare”,
 
? Ligji nr.8689 date 16.11.2000, “Per parandalimin e perhapjes se infeksionit
HIV- AIDS ne Republiken e Shqiperise” (neni 20-22).
 
? Ligji nr 7986 date 13.9.1995 “Per Inspektoriatin Shteteror te Punes”.
 
? Ligji nr 7635 date 11.11.1992 “Per disa ndryshime ne ligjin nr 4624, date 24.
12. 1969 “Per Sistemin e ri Arsimor”.
 
? Ligji “Per Organizimin e Pushtetit Gjyqesor ne Republiken e Shqiperise” i
ndryshuar me ligjin 8436, date 28.12.1998, ndryshuar me ligjin nr 8546, date
5.11.1999, ndryshuar me ligjin nr 8656, date 31.07.2000, neni 25/a pjesemarrja
e psikologut ne procesin gjyqesor ndaj te miturit.
 
? Kushtetuta e Republikes se Shqiperise miratuar ne Nentor 1998, neni 18, 122
etj.
 
? Ligji nr 8045 “Per nderprerjen e shtatzanise”, date 7.12.1995.
 
? Ligji nr 7939, “Per Emigracionin”, date 25.5.1995, neni 15 krijon lehtesira per
marrjen e lejes se qendrimit te femijeve qe jane nen moshen 18 vjec.
 
? Konventa Europiane per Televizionin Nderkufitar, miratuar me ligjin nr 8525,
date 9.09.1999.
 
? Ligji nr 8503, date 30.06.1999 “Per te drejten e informimit per dokumentet
zyrtare”.
 
? Vendimi nr. 248, date 28.05.1999, i Keshillit te Ministrave, parashikon
paraqitjen e nje deklarate nga institucionet arsimore jopublike, me ane te se
ciles marrin persiper te respektojne Konventen “Per te drejtat e femijeve”
(CRC).
 
? Ligji nr. 8096, date 29.04.1996, “Per Kinematografine”, parashikon
transmetimin e filmave ne menyre te diferencuar, sipas moshave te te miturve,
si dhe percakton oraret e shfaqjes se tyre.
 
? Ligji nr. 8492, date 27.05.1999 “Per te Huajt”, i cili parashikon te drejten e te
miturit nen 16 vjec, per te aplikuar per vize leje, ose te drejten per te hyre ne
hyrjen, qendrimin dhe trajtimin e te huajve ne territorin e Republikes se
Shqiperise”, ne te cilin parashikohen edhe te miturit.
 
? “Marreveshja ndermjet Qeverise se Republikes se Shqiperise, dhe Komisariatit
te Larte te Kombeve te Bashkuara Per refugjatet”. ratifikuar nga Kuvendi
Shume projektligje te tjera sic eshte Projekti i Kodit te Ri te Familjes jane ne fazen
perfundimtare te diskutimit.
 
*8. Dokumenti më i rëndësishëm i Qeverisë Shqiptare që eshte duke u pergatitur
per përcaktimin politikave në lidhje me të drejtat e fëmijëve është Strategjia