Kodi Rrugor i Republikës së ShqipërisëKodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Nr. 8378, datë 22.7.1998 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave


Marrë nga:
?Përmbajtja
Kapitulli I : Dispozita të përgjithshme ...Faqe 1
Kapitulli II: Ndërtimi dhe mbrojtja e rrugëve ...Faqe 2
Kreu 1: Ndërtimi dhe mbrojtja e rrugëve dhe zonave publike
Kreu 2: Organizimi i qarkullimit dhe sinjalizimit rrugor
Kapitulli III: Mjetet rrugore ...Faqe 4
Kreu 1: Mjetet rrugore në përgjithësi
Kreu 2: Mejetet e tërhequra me kafshë, slitat dhe biçikletat
Kreu 3: Mejetet rrugore me motor dhe rimorkiot e tyre
Kreu 4: Qarkullimi në rrugë i makinave bujqësore dhe teknologjike
Kapitulli IV : Drejitimi i mjeteve dhe kafshëve ...Faqe 8
Kapitulli V : Normat e sjelljes ...Faqe 9
Kapitulli VI : Shkeljet e parashikuara nga ky kod dhe sanksionet përkatëse ...Faqe 10
Kreu 1: Shkeljet administrative dhe sanksionet përkatëse
Kreu 2: Detyrimet që rrjedhin kur vërtetohen shkelje penale
Kapitulli VII : Dispozita të fundit dhe tranzitore ...Faqe 12
Kreu 1: Dispozita të fundit
Kreu 2: Dispozita kalimtare
Shpallur me dekretin nr. 2186, datë 11.8.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani.