Lëvizim
--------
Më larg se dielli, 
Më shpejt se drita,

Lëvizim, lëvizim

Këndon : Asgjë Sikur Dielli
Albumi : Ndodhemi
Editor :
U incizua në :
Producent :
Producent muzikor :
Fotografitë :
Dizajni :
Menagjer :
Shtypi :
Viti : 2005
Intamza: http://www.asgjesikurdielli.com