Dallime mes rishikimeve të "Kodi Civil"

5.754 bytes removed ,  13 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
No edit summary
No edit summary
 
|-
| '''KREU II: [[/5|PAVLEFSHMËRIA E VEPRIMEVE JURIDIKE]]''' || ...[[/5|Faqe 5]]
|-
|-
| TITULLI IV: PARASHKRIMI I PADISË DHE DEKADENCA E TE DREJTAVE
|-
| '''KREU I: [[/6|DISPOZITA TE PËRGJITHSHME]] ''' || ...[[/6|Faqe 6]]
|-<!-----
|'''[[/67|V. MJEDISI FAMILJAR DHE KUJDESI ALTERNATIV]]''' || ...[[/67|Faqe 67]]
|-
|'''[[/78|VI. SHËNDETI BAZË DHE MIRËQENIA]]''' || ...[[/78|Faqe 78]]
|-
|'''[[/89|VII. ARSIMI, KOHA E LIRË DHE AKTIVITETET KULTURORE]]''' || ...[[/89|Faqe 89]] --->
|-
|'''[[/9|VIII. MASAT E VEÇANTA TË MBROJTJES]]''' || ...[[/9|Faqe 9]] --->
|-
|<br><br><br>
 
<!-------
TITULLI IV
PARASHKRIMI I PADISE DHE DEKADENCA E TE DREJTAVE
 
KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME
 
Përmbajtja
Neni 112
 
E drejta e padisë që nuk është ushtruar brenda afatit të
caktuar në ligj, shuhet dhe nuk mund të realizohet më me anë të
gjykatës ose të organit tjetër kompetent.
 
Paditë që nuk parashkruhen
Neni 113
 
Nuk parashkruhen:
a) padia për rivendosjen ose mbrojtjen e një të drejte vetjake
jopasurore, përveç përjashtimeve të caktuara në ligj;
b) paditë e njohjes;
c) padia e pjestimit midis bashkëpronarëve;
ç) padia për kthimin e shumave të depozituara në bankë;
d) paditë e tjera të parashikuara në dispozita ligjore të
veçanta.
Nuk parashkruhen edhe kërkesat për ekzekutimin e detyrueshëm
të vendimeve që janë të lidhura me padi, për të cilat nuk zbatohet
parashkrimi.
 
Afatet e parashkrimit
Neni 114
 
Kur në ligj nuk është parashikuar ndryshe, parashkruhen brenda
dhjetë vjetëve të gjitha paditë midis personave juridikë, midis
këtyre dhe personave fizikë, si dhe midis vetë personave fizikë.
 
Neni 115
 
Parashkruhen brenda afateve prej:
a) gjashtë muaj paditë për pagimin e kushteve
penalevlerësuese;
b) një viti paditë e rrjedhura nga kontratat e spedicionit;
c) gjashtë muaj paditë që rrjedhin nga transportimet e
drejtpërdrejta të mallrave dhe të udhëtarëve me anë të hekurudhës,
automjeteve ose avionëve dhe një viti për të njëjtat padi që
rrjedhin nga transportimet detare ose të përziera;
ç) dy vjetëve paditë për pagimin e shpërblimit sipas kontratës
së sigurimit dhe risigurimit, si edhe të shumës përkatëse të
rrjedhur nga sigurimi i detyrueshëm;
d) tre vjetëve paditë për pagimin e qirave të banesave,
dyqaneve, lokaleve dhe pasurive të tjera të paluajtshme;
dh) tre vjetëve paditë për shpërblimin e dëmit jo kontraktor
dhe paditë për kthimin e përfitimit pasuror pa të drejtë.
Paditë e tjera parashkruhen brenda afateve të posaçme të
caktuara në këtë Kod ose në ligje të tjera.
 
Neni 116
 
Eshtë e pavlefshme marrëveshja e palëve për ndryshimin e
afateve të parashkrimit dhe e çdo dispozite të këtij kreu.
 
Neni 117
 
Afati i parashkrimit fillon nga dita kur subjektit i ka lindur
e drejta e padisë.
 
Neni 118
 
Në detyrimet kontraktore të lidhura me afat ekzekutimi,
parashkrimi i padisë fillon nga dita kur është plotësuar ky afat.
Kur detyrimi është i përbërë nga pagesa periodike, për
secilënprej tyre afati i parashkrimit fillon në mënyrë të veçantë.
Për detyrimet kontraktore të lidhura pa afat dhe për detyrimet
që ekzekutohen me kërkesën e kreditorit, afati i parashkrimit
fillon nga dita kur ka lindur detyrimi.
 
Neni 119
 
Për kërkimin e sendit, parashkrimi i padisë fillon nga dita
kur pronari ka marrë ose duhej të merrte dijeni për cënimin dhe
cënuesin e së drejtës së tij.
 
Neni 120
 
Për kërkimin e shpërblimit të dëmit jokontraktor, parashkrimi
i padisë fillon nga dita kur i dëmtuari ka ditur ose duhej të dinte
për dëmin e pësuar dhe për personin që e ka shkaktuar.
 
Neni 121
 
Për kthimin e shumës së parave ose të sendit që është fituar
ose kursyer pa shkak, parashkrimi i padisë fillon nga dita kur i
dëmtuari ka ditur ose duhej të dinte për fitimin ose kursimin pa
shkak që ka realizuar personi përkatës.
 
Neni 122
 
Për kërkimin e trashëgimit, parashkrimi i padisë fillon nga
dita e çeljes së trashëgimisë.
 
 
Neni 123
 
Për paditë e kthimit, parashkrimi i padisë fillon nga dita kur
paditësi ka paguar vullnetarisht, në bazë të një detyrimi ligjor
ose kontraktor, personit të tretë, për fajin e të paditurit, shumën
e parave apo sendin që kërkohet me anë të kësaj padie, ose nga dita
kur është dhënë vendimi i gjykatës ose arbitrazhit përkatës nga i
cili ka lindur padia e regresit.
 
Neni 124
 
Parashkrimi i padisë për kërkesën kryesore shkakton që të
parashkruhen edhe paditë për kërkesat e rrjedhura prej saj,
pavarësisht se për këto nuk është plotësuar ende afati përkatës.
 
Kërkesa e palës së interesuar
Neni 125
 
Parashkrimi i plotësuar nuk mund të merret parasysh nga
gjykata ose organi tjetër kompetent me nismën e vet, por vetëm me
kërkesën e palës së interesuar.
 
Heqia dorë nga parashkrimi
Neni 126
 
Heqja dorë nga parashkrimi lejohet vetëm pasi të jetë
plotësuar afati i tij.
 
Neni 127
 
Pretendimi se afati i parashkrimit është plotësuar mund të
ushtrohet edhe nga kreditorët dhe nga kushdo që ka interes, në
rastet kur pala përkatëse e ka ushtruar vetë.
 
Përmbushja e detyrimit pas plotësimit të afatit
Neni 128
 
Debitori që ka përmbushur detyrimin e tij pas plotësimit të
parashkrimit, nuk mund të kërkojë kthimin e shumës së parave ose të
sendit, që ka dhënë vullnetarisht, edhe sikur të mos dinte se ishte
plotësuar afati i parashkrimit.
 
KREU II
PEZULLIMI DHE NDERPRERJA E PARASHKRIMIT
 
2.824

edits