Falendrim


Faqe 30
faqe
- 31 -

Kopertina e pasme
E falënderoj All-llahun xh.sh, i Cili më mundësoi që t’a përfundoj përkthimin e këtij libri të çmuar. Shpresoj se, ky libër, do të jetë një ndihmesë e madhe për popullin tonë, që t’a kuptojë më qartë dhe më bindshëm fenë e vet islame.

E lus All-llahun e Lartëmadhëruar që të më ndihmojë mua dhe të gjithëve juve, që të jemi modestë. Mundin e përkthimit të këtij libri ia dedikoj së pari All-llahu xh.sh. që më dhuroi mendjen dhe shëndetin, pastaj babait tim i cili më la pasuri për të mos u preokupuar shumë me ekzistencën dhe së fundi nënës sime të shtrenjtë e cila vazhdimisht lutet për të gjithë, por gjithashtu edhe për mua.


Faqe 30
faqe
- 31 -

Kopertina e pasme