Shembulli 1 Komentimi i rradhëveRedakto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 // Kapitulli 1 - Programi 1 - KOMENT.CPP
 
 #include <iostream>	/* Ky është përkufizimi/definicioni për rrjedhëshmëri */
 
 void shtype(const int Vlera);

 int main()
 {
 const int START = 3;		// Vlera e START-it nuk mund të ndryshohet
 const int STOP = 9;		// Vlera e STOP-it nuk mund të ndryshohet
 volatile int MES = 6;		/* Vlera e MES-it mund të ndryshohet
                 nga diçka që është jashtë këtij
                 Programi.             */

 int index;				/* Një variabël normale në C */

  for (index = START ; index < STOP ; index++)
   shtype(index);

  return 0;
 }	/* Fundi i programit */

 void shtype(const int Vlera)
 {
  std::cout << "Vlera e Index-it " << Vlera << "\n";
 }


 // Rezultati pas nxitimit të programit
 //
 // Vlera e Index-it është 3
 // Vlera e Index-it është 4
 // Vlera e Index-it është 5
 // Vlera e Index-it është 6
 // Vlera e Index-it është 7
 // Vlera e Index-it është 8

Shembulli 2 Operatori për zona të vlershmërisëRedakto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
                // Kapitulli 1 - Programm 1 - ZOVLOP.CPP
#include <iostream>

int IndexIm = 13;

int main()
{
float IndexIm = 3.1415;

  std::cout << "Vlera lokale per IndexIm eshte " << IndexIm << "\n";
  std::cout << "Vlera globale per IndexIm eshte" << ::IndexIm << "\n";

  ::IndexIm = (int)IndexIm + 7; // 3 + 7 duhet të jepë 10

  std::cout << "Vlera lokale per IndexIm eshte " << IndexIm << "\n";
  std::cout << "Vlera globale per IndexIm eshte " << ::IndexIm << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Vlera lokale per IndexIm eshte 3.1415
// Vlera globale per IndexIm eshte 13
// Vlera lokale per IndexIm eshte 3.1415
// Vlera globale per IndexIm eshte 10

Shembulli 3 Dalja e zakonshme 'cout'Redakto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
                // Kapitulli 1 - Programi 3 - LAJM.CPP
#include <iostream>
#include <string>
 
 int main()
 {
 int IndexIm;
 float Distanca;
 char Shkronja;
 char Emri[25];
 
  IndexIm = -23;
  Distanca = 12.345;
  Shkronja = 'X';
  strcpy(Emri, "Filone Filonja");
 
  std::cout << "Vlera per 'IndexIm' eshte : "  << IndexIm  << "\n";
  std::cout << "Vlera per 'Distanca' eshte : " << Distanca << "\n";
  std::cout << "Vlera per 'Shkronja' eshte : "  << Shkronja  << "\n";
  std::cout << "Vlera per 'Emri' eshte : "   << Emri   << "\n";
 
  IndexIm = 31;
  std::cout << "Vlera decimale per 'IndexIm' eshte : " << std::dec << IndexIm << "\n";
  std::cout << "Vlera oktale per 'IndexIm' eshte : " << std::oct << IndexIm << "\n";
  std::cout << "Vlera heksadecimale per 'IndexIm' eshte : " << std::hex << IndexIm << "\n";
  std::cout << "Vlera e shkruar per 'Shkronja' eshte : " << (char)Shkronja << "\n";
 
  std::cout << "Shkruaj nje numer decimal :";
  std::cin >> IndexIm;
  std::cout << "Vlera heksadecimale e numrit te shkruar eshte : " << std::hex << IndexIm << "\n";
 
  return 0;
 }
 
 
 // Rezultati pas nxitimit të programit
 //
 // Vlera per 'IndexIm' eshte : -23
 // Vlera per 'Distanca' eshte : 12.345
 // Vlera per 'Shkronja' eshte : X
 // Vlera per 'Emri' eshte : Filone Filonja
 // Vlera decimale per 'IndexIm' eshte : 31
 // Vlera oktale per 'IndexIm' eshte : 37
 // Vlera heksadecimale per 'IndexIm' eshte : 1f
 // Vlera e shkruar per 'Shkronja' eshte : X
 // Shkruaj nje numer decimal : 999
 // Vlera heksadecimale e numrit te shkruar eshte : 3e7

Shembulli 4 Hyrje-Dalje e RegjistraveRedakto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
                // Kapitulli 1 - Programi 4 - RRYM.CPP
#include <iostream> 
#include <fstream>

int main()
{
std::ifstream RegjistriIm;
std::ofstream RegjistriDalja;
std::ofstream Makinashkrimt;
char EmriRegjistri[20];

  std::cout << "Shkruaj regjistrin i cili duhet kopjuar ----> ";

  std::cin >> EmriRegjistri;

  RegjistriIm.open(EmriRegjistri, std::ios_base::in);
  if (!RegjistriIm) 
  {
   std::cout << "Regjistri Im nuk mund te hapet.\n";
   exit(1);
  }

  RegjistriDalja.open("Ja ku jam");
  if (!RegjistriDalja) 
  {
   std::cout << "Regjistri Dalja nuk mnd te hapet.\n";
   exit(1);
  }

  Makinashkrimt.open("PRN");
  if (!Makinashkrimt) 
  {
   std::cout << "Keni nje problem me Makinen e shkrimit.\n";
   exit(1);
  }

  std::cout << "Te tre regjistrat (Im, Dalja, dhe Makinshkrimi) jane hapur.\n";

char NjeGerm;

  Makinashkrimt << "Ja fillimi i kopjes.\n\n";

  while (RegjistriIm.get(NjeGerm)) 
  {
   RegjistriDalja.put(NjeGerm);
   Makinashkrimt.put(NjeGerm);
  }

  Makinashkrimt << "\n\nJa fundi i kopjes se shtypur.\n";

  RegjistriIm.close();
  RegjistriDalja.close();
  Makinashkrimt.close();

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// (Në punishte krijohet një regjistër nën emrin 'Ja ku jam')
// (Regjistri i futur i dorzohet makinës së shkrimit për t'u shtypur.)

Shembulli 5 Krijimi, përkufizimi dhe dëftimi i ndryshoreveRedakto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
                // Kapitulli 1 - Programi 5 - PERVAR.CPP
#include <iostream>

int IndexIm;

int main()
{
int Dicka;
int &DickaTjeter = Dicka; // Dicka e përafërt, simoter e 'Dicka'-së

  Dicka = IndexIm + 14;   //'IndexIm' u inicializua me 0 
  std::cout << "'Dicka' ka vleren " << Dicka << "\n";
  Dicka = 17;
  std::cout << "'DickaTjeter' ka vleren " << DickaTjeter << "\n";

int PerseriDickaTjeter = 13;    //nuk inicializohet vetvetiu

  std::cout << "'PerseriDickaTjeter " << PerseriDickaTjeter << "\n";

  for (int Numruesi = 3 ; Numruesi < 8 ; Numruesi++) 
  {
   std::cout << "'Numruesi' ka vleren " << Numruesi << "\n";
   char Numruesi2 = Numruesi + 65;
   std::cout << "'Numruesi2' ka vleren " << Numruesi2 << "\n";
  }

static unsigned Luki;   //inicializmi bëhet vetvetiu me vleren 0

  std::cout << "'Luki ka vleren' " << Luki << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Dicka ka vleren 14
// DickaTjeter ka vleren 17
// PerseriTjeter ka vleren 13
// Numruesi ka vleren 3
// Numruesi2 ka vleren D
// Numruesi ka vleren 4
// Numruesi2 ka vleren E
// Numruesi ka vleren 5
// Numruesi2 ka vleren F
// Numruesi ka vleren 6
// Numruesi2 ka vleren G
// Numruesi ka vleren 7
// Numruesi2 ka vleren H
// Luki ka vleren 0