• UNMIK - UN Mision In Kosovo, Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë; shih në Enc.
  • IPVQ - Instutucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse - gjatë viteve 1999-2006 sillenshin si Qeveri e Kosovës nën kontrollin e UNMIK-ut; shih në Enc.

< Hyrje
faqe
- Fjalorthi -

Hyrje >