Faruk Salihu
NË ENCIKLOPEDI
Historian i doktoruar
 • 3 janar - në Prishtinë lind Faruk Salihu. [1]
 • Në vitin shkollor 61/62 mbaronë shkollën fillore. [1]
 • Në vitin shkollor 65/66 mbaronë shkollën Gjimnazi. [1]
 • 1973 - 1974 - punoi në shkollën teknike “19 Nëntori” në Prishtinë. [1]
 • Kryen studimet në Fakulteti Filozofik-Histori, Prishtinë. [1]
 • U magjistrua në Prishtinë. [1]
 • Botohet punimi i tij, Omladina Kosova u periodu obnove, Zbornik radova povodom 60- godisnjice SKOJ-a i 35-godisnjice USAOJ-a, Zagreb, 1979; [1]
 • Botohet punimi i tij, Lëvizja e rinisë së Kosovës 1945-1948, Kosova, nr. 8, Prishtinë, 1979; [1]
 • Botohet punimi i tij, Disa aksione të rinisë së Kosovës në ndërtimin e Krahinës, Vjetari i Arkivit të kosovës, nr.16-18, Prishtinë, 1980-1981; [1]
 • U doktorua në Prishtinë.
 • Botohet punimi i tij, Pjesëmarrja e rinisë së Kosovës në ndërtimin e krahinës, Kosova, nr.12, Prishtinë, 1983; [1]
 • Botohet punimi i tij, Doprinos omladine Kosova u obnovi Bosne i Hercegovine, Zbornik radova posvecen temi “Revolucionarni omladinski pokret u BiH, Sarajevo, 1984, knjiga II; [1]
 • Botohet punimi i tij, Rinia e Kosovës në periudhën e etatizmit 1945-1952, Kosova, nr.13, Prishtinë, 1986. [1]
 • Botohet punimi i tij, Lëvizja e Rinisë Antifashiste në Kosovë 1941-1945, Kosova nr. 6 , Prishtinë, 1987; [1]
 • Nga viti mësimorë 2004 fillon të ligjëron në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë. [1]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 http://www.ihp-ks.org Kuadri shkencor