Dallime mes rishikimeve të "Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)"

? Konventa per zhdukjen e te gjitha formave te dallimit racial, ratifikuar me ligjin
7768, date 9.11.1993.
 
6
? Ligji nr.3766, date 17.12.1963, “Per Kujdesin Shendetesor”, ndryshuar me
ligjin 7718, date 3.06.1993, dhe ligjin nr. 7738, date 21.07.1993.
? Ligji nr. 8492, date 27.05.1999 “Per te Huajt”, i cili parashikon te drejten e te
miturit nen 16 vjec, per te aplikuar per vize leje, ose te drejten per te hyre ne
7
Republiken e Shqiperise me lejen e kujdestarit ligjor. Ne zbatim te tij eshte
miratuar Vendimi i Keshillit te Ministrave, nr 439, date 04.08.2000, “Per
Shume projektligje te tjera sic eshte Projekti i Kodit te Ri te Familjes jane ne fazen
perfundimtare te diskutimit.
*8. Dokumenti më i rëndësishëm i Qeverisë Shqiptare që eshte duke u pergatitur
per përcaktimin politikave në lidhje me të drejtat e fëmijëve është Strategjia
Kombëtare Per Fëmijët e cila do te hartohet nga një grup pune i përbërë nga
disa shoqatave jo-qeveritare për të drejtat e fëmijës. Ky grup pune drejtohet nga
Komiteti per Mundesi te Barabarta.
*9. Strategjia Kombëtare për Fëmijët e cila eshte drejt perfundimit mbështetet ne
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë - Neni 54, si dhe ne Konventën mbi të
Drejtat e Fëmijës. Ajo do te shoqërohet nga një Plan Veprimi i detyrueshëm për të
gjitha institucionet shtetërore dhe organizatat joqeveritare dhe do të shërbejë për
përmirësimin e gjendjes së fëmijëve në Shqipëri.
*10. Qeveria Shqiptare po merr të gjitha masat e nevojshme, si ne drejtim te
ndryshimeve te nevojshme në legjislacion dhe përputhjen e tij me dispozitat e
Konventës për të Drejtat e Fëmijës, por edhe që ta shndërrojë Strategjinë e
zhvillimin e shëndetshëm, me çlodhjen dhe argëtimin, për mirëtrajtimin dhe
nxitjen e prirjeve dhe talenteve të fëmijëve etj.
*11. Institucionet kryesore shteterore kompetente qe mbulojne problemet e te
drejtave te femijeve te permendura ne CRC, jane Ministria e Arsimit, Ministria e
Punes dhe e Ceshtjeve Sociale, Ministria e Shendetesise, Ministria e Drejtesise,
institucioneve te reja arsimore dhe restaurimit te atyre ekzistuese. Aktualisht
nje sfide e madhe per kete Ministri perbejne synimet per kthimin e nxenesve te
8
larguar dhe ne kete kuader Ministria e Arsimit bashkepunon ne menyre
intensive me organet e pushtetit vendor.
? Sherbimi Social Shteteror, eshte agjenci qeveritare e zbatimit te politikave te
mbrojtjes sociale.
*12. Mbrojtja e te drejtave te femijeve perben nje nga drejtimet me te rendesishme
te politikave te mbrojtjes sociale ne Republiken e Shqiperise. Ne themel te
politikave sociale te adresuara ne mbrojtjen e te drejtave te femijeve, reflektohen
nevoje per nje mbrojtje dhe vemendje te veçante, nga familja dhe institucionet
shteterore.
*13. Mbeshtetur ne keto parime dhe duke marre ne konsiderate faktin se, femijet
jane kategoria me e prekshme ndaj kushteve ne te cilat jetojne dhe rreziqeve qe
mbart ekonomia e tregut, trajtimi i problemeve sociale te femijeve ne nevoje zene
nje vend te rendesishem ne veprimtarine komplekse te Sherbimit Social Shteteror.
*14. Qellimi i politikave te mbrojtjes sociale lidhur me te drejtat e femijeve eshte qe
ne kuader te krijimit te nje sistemi modern te sherbimeve sociale, me standarte dhe
parametra bashkekohore, te sigurohet mbeshtetja, rehabilitimi dhe riintegrimi ne
shoqeri i kategorive te femijeve ne nevoje, te cilet rrezikohen nga margjinalizimi
dhe perjashtimi social.
 
9
*15. Ndryshimet e ndodhura ne dhjetevjeçarin e fundit kane rritur ne menyre te
dukshme rreziqet me te cilat ballafaqohen femijet dhe familjet e tyre. Nen
ndikimin e dukurive sociale te tilla si emigracioni, urbanizimi i pakontrolluar,
sfidat e zhvillimit dhe veshtiresite komplekse me te cilat ndeshet shteti, shoqeria
dhe familja ne periudhen e tranzicionit.
*16. Duke marre ne konsiderate kete situate, Sherbimi Social Shteteror synon
zgjerimin e spektrit te sherbimeve te ofruara, nxitjen e tipologjive dhe
alternativave te reja, duke u fokusuar ne menyre me te ndjeshme ne plotesimin e
nevojave sociale te kategorive te femijeve ne nevoje.
*17. Kategorite sociale te femijeve te fokusuar ne veprimtarine e Sherbimit Social
Shteteror per perkujdesje dhe mbrojtje sociale jane:
? Femijet jetime dhe te braktisur.
institucional i femijeve kryesisht ofrohet si sherbim klasik rezidencial.
19. Aktualisht funksionojne 15 Institucione Rezidenciale per femijet, nga te cilat:
 
- 5 Shtepi te foshnjes (0-3 vjeç),
 
- 2 Shtepi te femijeve parashkollore (3-6 vjeç),
 
- 3 Shtepi te femijeve shkollore (6-14 vjeç),
 
- 5 Qendra te Zhvillimit dhe Rehabilitimit te Femijeve te Paafte,
P
Perer trajtimin e nevojave te femijeve me paaftesi zhvillimi funksionojne edhe 2
Qendra Ditore.
20. Per plotesimin e nevojave sociale te ketyre kategorive te femijeve te rrezikuar,
konceptimin por edhe ne strukturen e sherbimeve te ofrura, duke nxitur forma
dhe alternativa te reja te sherbimit social.
 
10
*21. Sherbimi Social Shteteror, ne bashkepunim m e sektorin joqeveritar ka nxitur
ngritjen e modeleve te reja te sherbimit per femijet dhe shperndarjen e ballancuar
te tyre ne perputhje me nevojat aktuale. Te tilla sherbime si Shtepi Familjeje apo
Fshatra Femijesh jane ngritur dhe funksionojne ne Tirane, Shkoder, Elbasan.
*22. Me gjithe ndryshimet pozitive te realizuara ne fushen e politikave te mbrojtjes
sociale, per kategorite ne nevoje te femijeve, problematikat e mprehta dhe nevojat
e shumeanshme te identifikuara ne kete sektor, kane shtruar nevojen e kalimit ne
sherbimesh, te decentralizuara dhe shtrira ne komunitet, me prane perfituesve dhe
ne perputhje me nevojat e tyre specifike.
*23. Strategjia e zhvillimit te sherbimeve sociale per femijet ne nevoje eshte pjese
perberese dhe komponent esencial ne strategjine e pergjithshme per mbrojtjen
sociale te grupeve vulnerabel te popullsise. Strategjia synon mbrojtjen e interesave
mendore dhe fizike dhe femijet e abuzuar e keqtrajtur, si rezultat i trafikimit,
abuzimit seksual dhe pjesemarrjes ne format e keqija te punes etj.
*24. Ne te ardhmen do te synohet qe mbrojtja sociale e femijeve, krahas perkujdesit
ne Qendra te tipit rezidencial, te mbeshtetet ne forma te larmishme, duke i dhene
perparesi trajtimit ne ambientet sociale natyrale (shtepi, komunitet).
*25. Linja kryesore e zhvillimit te sherbimeve sociale per femije do te
karakterizohet nga:
? Deinstitucionalizimi i klienteve.
? Decentralizimi i sherbimeve.
*26. Zhvillimi i metejshem i sherbimeve per femijet do te konsistoje ne dy forma:
? Trajtimi i perkohshem ne institucione rezidenciale (institucione te perkujdesit
social, qendra zhvillimi),
grupeve vulnerabel jane te lidhura ngushte me projektin e konsiderueshem te
Bankes Boterore “Shperndarja e Sherbimeve Sociale ne Shqiperi”.
 
11
*27. Ministria e Punes dhe Çeshtjeve Sociale dhe SHSSH, si institucioni pergjegjes
per zbatimin e politikes ne fushen e sherbimeve sociale, me mbeshtetjen e Bankes
Boterore dhe te donatoreve te tjere, kane filluar tashme implementimin e projektit
duke rritur pjesmarrjen ne kete proces te qeverive lokale, komunitetit dhe
shoqerise civile.
*28. Projekti do te kontribuoje ne permiresimin e standarteve te jeteses dhe
riintegrimin e grupeve dhe kategorive sociale te margjinalizuara, nepermjet nxitjes
se sherbimeve komunitare dhe pjesemarrjes se tyre ne percaktimin e prioriteteve
dhe vendim-marrje.
*29. Ne kuader te ketij projekti, krahas trajtimit te grupeve te tjera sociale si te
moshuar te vetmuar, gra ne nevoje, te rinj te droguar, te papune etj, do te nxiten
sherbime te reja me baza komunitare edhe per trajtimin e kategorive te ndryshme
zgjerimin e games se sherbimeve per trajtimin e nevojave dhe mbrojtjen e femijeve
te rrezikuar.
*30. Duke marre ne konsiderate eksperiencen e OJQ-ve ne fushen e sherbimeve
sociale, synimi eshte kalimi ne sherbime te integrura, brenda komunitetit dhe ne
familje, duke bashkepunuar dhe koordinuar burimet, mjetet dhe nderhyrjet e
kane nevoje per sherbime sociale, dhe me pas, specialistet e kesaj fushe do te
vendosin per alternativat qe u pershtaten femijeve te rrezikuar.
*31. Synimi i strukturave te Sherbimit Social Shteteror eshte qe, ne partneritet me
shoqerine civile, pushtetin vendor dhe sektorin e OJQ-ve, gjate viteve 2000-2005
te aplikohen alternativat e mundshme per te zhvilluar me tej sherbimet sociale per