Dallime mes rishikimeve të "Kodi Civil/5"

21 bytes removed ,  13 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
(Faqe e re: {|border="1" alignt="left" width=100% cellpadding="1" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size:100%" |- !colspan="2"|<br><...)
 
No edit summary
;Veprime juridike të pavlefshme
 
;Neni 92
- Veprimet juridike të pavlefshme nuk krijojnë asnjë pasojë juridike. Të tilla janë ato që:
: a) vijnë në kundërshtim me një dispozitë urdhëruese të ligjit;
juridike. Të tilla janë ato që:
: b) kryhen për të mashtruar ligjin;
a) vijnë në kundërshtim me një dispozitë urdhëruese të ligjit;
: c) kryhen nga të mitur nën moshën katërmbëdhjetë vjeç;
b) kryhen për të mashtruar ligjin;
: ç) bëhen në marrëveshje të palëve pa patur për qëllim që të sjellin pasoja juridike (fiktive ose të simuluara).
c) kryhen nga të mitur nën moshën katërmbëdhjetë vjeç;
ç) bëhen në marrëveshje të palëve pa patur për qëllim që të
sjellin pasoja juridike (fiktive ose të simuluara).
 
;Neni 93
- Kur veprimi juridik është bërë me qëllim për të mbuluar një veprim juridik tjetër, ky i fundit është i vlefshëm në qoftë se përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij. Veprimi juridik fiktiv ose i simuluar nuk dëmton personat e tretë të cilët në mirëbesim kanë fituar të drejta në bazë të tij.
veprim juridik tjetër, ky i fundit është i vlefshëm në qoftë se
përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij. Veprimi juridik fiktiv ose i simuluar nuk dëmton personat
etretë të cilët në mirëbesim kanë fituar të drejta në bazë të tij.
 
Veprime juridike që shpallen të pavlefshme
 
;Neni 94
- Të anullueshmeanulueshme quhen veprimet juridike të cilat janë të vlefshme gjersa gjykata me kërkesën e të interesuarit i shpall të pavlefshme. Të tilla janë veprimet juridike të kryera nga:
: a) të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç, kur veprimin juridik e kanë kryer pa pëlqimin e prindit ose të kujdestarit;
vlefshme gjersa gjykata me kërkesën e të interesuarit i shpall të
: b) personat, të cilët për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, kur veprimin juridik e kanë kryer pa pëlqimin e kujdestarit;
pavlefshme. Të tilla janë veprimet juridike të kryera nga:
: c) personat, të cilët në kohën e kryerjes së veprimit juridik nuk ishin të ndërgjegjshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre, megjithëse në atë kohë nuk u ishte hequr zotësia për të vepruar;
a) të miturit mbi katërmbëdhjetë vjeç, kur veprimin juridik e
: ç) personi që ka kryer veprimin juridik duke qënë i mashtruar, i kanosur, në lajthim ose për shkak të nevojës së madhe.
kanë kryer pa pëlqimin e prindit ose të kujdestarit;
b) personat, të cilët për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi
të metë mendor u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar,
kur veprimin juridik e kanë kryer pa pëlqimin e kujdestarit;
c) personat, të cilët në kohën e kryerjes së veprimit juridik
nuk ishin të ndërgjegjshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre,
megjithëse në atë kohë nuk u ishte hequr zotësia për të vepruar;
ç) personi që ka kryer veprimin juridik duke qënë i mashtruar,
i kanosur, në lajthim ose për shkak të nevojës së madhe.
 
AnullimiAnulimi i këtyre veprimeve mund të kërkohet edhe pas vdekjes
së personit përkatës, por vetëm kur para vdekjes është kërkuar
heqja e zotësisë së tij për të vepruar.
 
;Neni 95
- Mashtrimi mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm, kur gënjeshtra e përdorur nga njëra palë, për ta shpënë në gabim palën tjetër, është e tillë që pa atë pala nuk do ta kishte kryer veprimin juridik. Kur mashtrimi është bërë nga një person i tretë, pala e mashtruar mund të kërkojë shpalljen e pavlefshmërisë së veprimit juridik vetëm kur në kohën e kryerjes së tij pala tjetër ka ditur ose duhej të dinte mashtrimin.
- Mashtrimi mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i
pavlefshëm, kur gënjeshtra e përdorur nga njëra palë, për ta shpënë
në gabim palën tjetër, është e tillë që pa atë pala nuk do ta
kishte kryer veprimin juridik. Kur mashtrimi është bërë nga një person i tretë, pala e
mashtruar mund të kërkojë shpalljen e pavlefshmërise së veprimit
juridik vetëm kur në kohën e kryerjes së tij pala tjetër ka ditur
oseduhej të dinte mashtrimin.
 
;Neni 96
- Kanosja mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm, kur është e tillë sa të friksojë personin se ai vetë, bashkëshorti,pasardhësit ose paraardhësit e tij do të pësojnë një dëm fizik ose material të padrejtë dhe të rëndë. Kanosja mund të kryhet edhe nga një person i tretë që nuk merr pjesë në veprimin juridik.
- Kanosja mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i
pavlefshëm, kur është e tillë sa të friksojë personin se ai vetë,
bashkëshorti,pasardhësit ose paraardhësit e tij do të pësojnë një
dëm fizik ose material të padrejtë dhe të rëndë. Kanosja mund të kryhet edhe nga një person i tretë që nuk merr
pjesë në veprimin juridik.
 
;Neni 97
- Lajthimi mund të shkaktojë që veprimi juridik të shpallet i pavlefshëm vetëm në qoftë se lidhet me cilësinë e sendit, me identitetin ose cilësitë e personit tjetër, apo me rrethana aq thelbësore sa që pa ato, pala nuk do të kishte kryer veprimin juridik.
pavlefshëm vetëm në qoftë se lidhet me cilësinë e sendit, me
identitetin ose cilësitë e personit tjetër, apo me rrethana aq
thelbësore sa që pa ato, pala nuk do të kishte kryer veprimin
juridik.
 
;Neni 98
- Lajthimi në llogaritje nuk sjell shpalljen e veprimit juridik si të pavlefshëm, por vetëm korrigjimin e tij, përveç kur gabimi në sasi ka qenë përcaktues për marrëveshjen.
si të pavlefshëm, por vetëm korregjimin e tij, përveç kur gabimi në
sasi ka qenë përcaktues për marrëveshjen.
 
;Neni 99
- Veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm në rastin kur për shkak të nevojës së madhe, detyrimet e marra nga njëra palë janë krejt të papërfillshme në krahasim me përfitimet që nxjerr pala tjetër nga veprimi juridik.
për shkak të nevojës së madhe, detyrimet e marra nga njëra palë
janë krejt të papërfillshme në krahasim me përfitimet që nxjerr
pala tjetër nga veprimi juridik.
 
Neni 100
- Veprimi juridik i kryer nga përfaqësuesi mund të shpallet i pavlefshëm me kërkesën e të përfaqësuarit, kur vullneti i përfaqësuesit është me ves. Kur vesi ka të bëjë me elemente të përcaktuara nga i përfaqësuari, veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm, vetëm në qoftë se ishte i vesuar vullneti i këtij të fundit.
- Veprimi juridik i kryer nga përfaqësuesi mund të shpallet i
pavlefshëm me kërkesën e të përfaqësuarit, kur vullneti i
përfaqësuesit është me ves. Kur vesi ka të bëjë me elemente të përcaktuara nga i
përfaqësuari, veprimi juridik mund të shpallet i pavlefshëm, vetëm
në qoftë se ishte i vesuar vullneti i këtij të fundit.
 
;Neni 101
- Kur në veprimin juridik ka rëndësi përcaktimi i mirëbesimit ose i keqbesimit, i dijenisë ose i mosdijenisë së rrethanave të caktuara, që përbëjnë kushte përcaktuese të vlefshme ose të pavlefshme të veprimit juridik, mbahet parasysh personi i përfaqësuesit, përveç kur bëhet fjalë për rrethana të përcaktuara nga i përfaqësuari. I përfaqësuari që është në keqbesim nuk mund të përfitojë në asnjë rast nga mos dijenia ose mirëbesimi i përfaqësuesit.
- Kur në veprimin jurdik ka rëndësi përcaktimi i mirëbesimit ose
i keqbesimit, i dijenisë ose i mosdijenisë së rrethanave të
caktuara, që përbëjnë kushte përcaktuese të vlefshme ose të
pavlefshme të veprimit juridik, mbahet parasysh personi i
përfaqësuesit, përveç kur bëhet fjalë për rrethana të përcaktuara
nga i përfaqësuari. I përfaqësuari që është në keqbesim nuk mund të përfitojë në
asnjë rast nga mosdijenia ose mirëbesimi i përfaqësuesit.
 
;Neni 102
- Veprimi juridik i kryer në dëm të të përfaqësuarit për shkak marrëveshjeje me keqbesim midis përfaqësuesit dhe personit të tretë, mund të shpallet i pavlefshëm për të përfaqësuarin.
marrëveshjeje me keqbesim midis përfaqësuesit dhe personit të
tretë, mund të shpallet i pavlefshëm për të përfaqësuarin.
 
;Afati i parashkrimit të padisë
 
;Neni 103
- Padia për të kërkuar që një veprim juridik të shpallet i pavlefshëm, parashkruhet brenda pesë vjetëve.
pavlefshëm, parashkruhet brenda pesë vjetëve.
 
;Neni 104
- Afati për ngritjen e padisë fillon:
: a) për veprime juridike të kryera nga persona që u është hequr ose kanë patur zotësi juridike të kufizuar për të vepruar, që nga dita që janë bërë madhorë ose që u është kthyer zotësia për të vepruar;
: b) për veprime juridike të kryera me mashtrim, kanosje ose lajthim, nga dita që mashtrimi ose lajthimi janë zbuluar, ose kanosja ka pushuar, por në çdo rast, jo më shumë se tre vjet nga dita që është kryer veprimi juridik;
ose kanë patur zotësi juridike të kufizuar për të vepruar, që nga
: c) në raste të tjera, që nga dita që është kryer veprimi juridik.
dita që janë bërë madhorë ose që u është kthyer zotësia për të
vepruar;
b) për veprime juridike të kryera me mashtrim, kanosje ose
lajthim, nga dita që mashtrimi ose lajthimi janë zbuluar, ose
kanosja ka pushuar, por në çdo rast, jo më shumë se tre vjet nga
dita që është kryer veprimi juridik;
c) në raste të tjera, që nga dita që është kryer veprimi
juridik.
 
Neni 105
- Veprimi jurdik që shpallet i pavlefshëm quhet i tillë që nga çasti kur është kryer.
çasti kur është kryer.
 
;Pasojat e pavlefshmërisë së veprimit juridik
 
;Neni 106
- Kur veprimi juridik është i pavlefshëm për arsye se vjen në kundërshtim me ligjin, ose është bërë me qëllim mashtrimi të ligjit, çdo gjë që palët i kanë dhënë njëra-tjetrës merret dhe kalon në të ardhurat e shtetit dhe kur nuk është e mundur të merret po ajo gjë, kërkohet vlefta e saj. Kur njëra nga palët ka vepruar në mirëbesim, gjykata mund të vendosë që çdo gjë që ka dhënë kjo palë t'i kthehet kësaj dhe kur nuk është e mundur kthimi i po kësaj gjëje, i paguhet vlefta e saj.
- Kur veprimi juridik është i pavlefshëm për arsye se vjen në
kundërshtim me ligjin, ose është bërë me qëllim mashtrimi të
ligjit, çdo gjë që palët i kanë dhënë njëra-tjetrës merret dhe
kalon në të ardhurat e shtetit dhe kur nuk është e mundur të merret
po ajo gjë, kërkohet vlefta e saj. Kur njëra nga palët ka vepruar në mirëbesim, gjykata mund të
vendosë që çdo gjë që ka dhënë kjo palë t'i kthehet kësaj dhe kur
nuk është e mundur kthimi i po kësaj gjëje, i paguhet vlefta e saj.
 
;Neni 107
- Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arësye se është bërë me mashtrim, kanosje, nga nevoja e madhe ose sepse mungon forma e kërkuar nga ligji, secila nga palët duhet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e mundur t'i kthehet po ajo gjë, t'i paguhet vlefta e saj.
bërë me mashtrim, kanosje, nga nevoja e madhe ose sepse mungon
forma e kërkuar nga ligji, secila nga palët duhet t'i kthejë palës
tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e mundur t'i
kthehet po ajo gjë, t'i paguhet vlefta e saj.
 
;Neni 108
- Kur veprimi juridik konstatohet se është i pavlefshëm për arsye se është kryer nga një i mitur, që nuk ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç ose shpallet i pavlefshëm se është kryer nga një i mitur që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, por pa pëlqimin e prindit ose të kujdestarit të tij, secila nga palët detyrohet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe kur nuk është e mundur të kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën. Përveç kësaj, pala që ka zotësi për të vepruar detyrohet t'i shpërblejë të miturit dëmin që ky ka pësuar për shkak se veprimi juridik konstatohet ose shpallet i pavlefshëm.
- Kur veprimi juridik konstatohet se është i pavlefshëm për
arësye se është kryer nga një i mitur, që nuk ka mbushur moshën
katërmbëdhjetë vjeç ose shpallet i pavlefshëm se është kryer nga
një i mitur që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, por pa
pëlqimin e prindit ose të kujdestarit të tij, secila nga palët
detyrohet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe
kur nuk është e mundur të kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën.
Përveç kësaj, pala që ka zotësi për të vepruar detyrohet t'i
shperblejë të miturit dëmin që ky ka pësuar për shkak se veprimi
juridik konstatohet ose shpallet i pavlefshëm.
 
;Neni 109
- Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se është kryer nga një person, të cilit i është hequr krejt zotësia për të vepruar ose për arsye se është kryer nga një person të cilit i është kufizuar zotësia për të vepruar e pa patur pëlqimin e kujdestarit të tij, ose për arsye se është kryer nga një person i cili në kohën e kryerjes së veprimit juridik nuk ka patur ndërgjegjen e rëndësisë së veprimeve të tij, secila nga palët detyrohet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e mundur t'i kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën. Përveç kësaj, pala që ka patur zotësinë për të vepruar detyrohet t'i shpërblejë palës tjetër dëmin që kjo palëka pësuar për shkak të veprimit juridik që është shpallur i pavlefshëm, në rast se dinte ose duhet të dinte se pala tjetër nuk ka patur zotësi për të vepruar ose nuk ka patur ndërgjegjen e rëndësisë së veprimeve të saj.
- Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se është
kryer nga një person, të cilit i është hequr krejt zotësia për të
vepruar ose për arsye se është kryer nga një person të cilit i
është kufizuar zotësia për të vepruar e pa patur pëlqimin e
kujdestarit të tij, ose për arsye se është kryer nga një person i
cili në kohën e kryerjes së veprimit juridik nuk ka patur
ndërgjegjen e rëndësisë së veprimeve të tij, secila nga palët
detyrohet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe,
kur nuk është e mundur t'i kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën.
Përveç kësaj, pala që ka patur zotësinë për të vepruar detyrohet
t'i shpërblejë palës tjetër dëmin që kjo palëka pësuar për shkak të
veprimit juridik që është shpallur i pavlefshëm, në rast se dinte
ose duhet të dinte se pala tjetër nuk ka patur zotësi për të
vepruar ose nuk ka patur ndërgjegjen e rëndësisë së veprimeve të
saj.
 
;Neni 110
- Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se njëra nga palët ka qenë në lajthim, secila nga palët detyrohet t'i kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e mundur t'i kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën. Përveç kësaj, pala që ka kërkuar të shpallet i pavlefshëm veprimi juridik detyrohet t'i shpërblejë palës tjetër dëmin që ajo ka pësuar për shkak se veprimi juridik është shpallur i pavlefshëm, me përjashtim të rastit kur ajo provon se nuk ka faj që ka rënë në lajthim ose se pala tjetër ka ditur ose duhet të dinte lajthimin.
- Kur veprimi juridik shpallet i pavlefshëm për arsye se njëra
nga palët ka qenë në lajthim, secila nga palët detyrohet t'i kthejë
palës tjetër çdo gjë që ka marrë prej saj dhe, kur nuk është e
mundur t'i kthejë po atë gjë, t'i paguajë vleftën. Përveç kësaj,
pala që ka kërkuar të shpallet i pavlefshëm veprimi juridik
detyrohet t'i shpërblejë palës tjetër dëmin që ajo ka pësuar për
shkak se veprimi juridik është shpallur i pavlefshëm, me përjashtim
të rastit kur ajo provon se nuk ka faj që ka rënë në lajthim ose se
pala tjetër ka ditur ose duhet të dinte lajthimin.
 
;Neni 111
- Kur shkaku i pavlefshmërisë prek vetëm një pjesë të veprimit juridik, ky mbetet i vlefshëm në pjesët e tjera të tij, përveç kur, sipas përmbajtjes së veprimit juridik, këto pjesë paraqesin marrëdhënie të pandashme me pjesën e pavlefshme të veprimit juridik.
juridik, ky mbetet i vlefshëm në pjesët e tjera të tij, përveç kur,
sipas përmbajtjes së veprimit juridik, këto pjesë paraqesin
marrëdhënie të pandashme me pjesën e pavlefshme të veprimit
juridik.
{|width=100%
|-
2.824

edits