Dallime mes rishikimeve të "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë"

ska përmbledhje të redaktimeve
{{inuse|[[Përdoruesi:Puntori|Puntori]] 8 Maj 2008 14:41 (UTC)}}
 
{|width="550" align=center style="border: 1px solid #eCC999; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; text-align: left; width: margin: auto"
|-
|
<br clear="all">
<div style="border: 1px solid #CCCC99; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; text-align: center; margin: auto" font-size: 130%; font-color: brown;">'''<br>Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë'''<br><small>Nr. 8378, datë 22.7.1998 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave</small></div><br><br>
<div style="font-size: 130%; text-align: center;"><font color="brown">'''Marrë nga:<br>Kodi? Rrugor i Republikës së Shqipërisë'''</font></div><br><br/>
<div style="font-size: 130%"><font color="brown"><small>Nr. 8378, datë 22.7.1998<br></small> Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave</font></div>
Marrë nga:<br>?<br><br/>
 
{|width=100% style="border: 2px solid #CCCC99; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; margin: auto text-align: left;"
!colspan="3"|<br><big>Përmbajtja</big>
|-
| Kapitulli I : '''[[/1|Dispozita të përgjithshme]]''' || ...[[/1|Faqe 1]]
|-
| Kapitulli II: '''Ndërtimi dhe mbrojtja e rrugëve''' || ...[[/2|Faqe 2]]
|-
|
| Kreu 1: '''[[/2|Ndërtimi dhe mbrojtja e rrugëve dhe zonave publike]]'''|| ...[[/2|Faqe 2]]
:Kreu 1: '''[[/2|Ndërtimi dhe mbrojtja e rrugëve dhe zonave publike]]'''
|-
| :Kreu 2: '''[[/3|Organizimi i qarkullimit dhe sinjalizimit rrugor]]'''|| ...[[/3|Faqe 3]]
|-
| Kapitulli III: '''Mjetet rrugore'''
|-
|
| Kreu 1: '''[[/4|Mjetet rrugore në përgjithësi]]'''|| ...[[/4|Faqe 4]]
:Kreu 1: '''[[/4|Mjetet rrugore në përgjithësi]]'''
:Kreu 2: '''[[/5|Mejetet e tërhequra me kafshë, slitat dhe biçikletat]]'''
:Kreu 3: '''[[/6|Mejetet rrugore me motor dhe rimorkiot e tyre]]'''
:Kreu 4: '''[[/7|Qarkullimi në rrugë i makinave bujqësore dhe teknologjike]]'''
|-
|Kapitulli KreuIV 2: '''[[/58|MejetetDrejitimi ei tërhequra me kafshë, slitatmjeteve dhe biçikletatkafshëve]]''' || ...[[/58|Faqe 58]]
|-
|Kapitulli KreuV 3: '''[[/69|Mejetet rrugore me motor dhe rimorkiotNormat e tyresjelljes]]''' || ...[[/69|Faqe 69]]
|-
|Kapitulli KreuVI 4: '''[[/7|QarkullimiShkeljet e rrugëparashikuara inga makinaveky bujqësorekod dhe teknologjike]]sanksionet përkatëse''' || ...[[/710|Faqe 710]]
|-
|
|Kapitulli IV : '''[[/8|Drejitimi i mjeteve dhe kafshëve]]''' || ...[[/8|Faqe 8]]
:Kreu 1: '''[[/10|Shkeljet administrative dhe sanksionet përkatëse]]'''
:Kreu 2: '''[[/11|Detyrimet që rrjedhin kur vërtetohen shkelje penale]]'''
|-
|Kapitulli VVII : '''[[/9|NormatDispozita e sjelljes]]fundit dhe tranzitore''' || ...[[/912|Faqe 912]]
|-
|
|colspan="3"|Normat e këtij Kodi hyjnë në fuqi 1 vit pas miratimit të tij.
:Kreu 1: '''[[/12|Dispozita të fundit]]'''
:Kreu 2: '''[[/13|Dispozita kalimtare]]'''
|-
|colspan="3"|Shpallur me dekretin nr. 2186, datë 11.8.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani.
 
[[Category:Libra]]
 
<!----
KAPITULLI 6
 
SHKELJET E PARASHIKUARA NGA KY KOD DHE SANKSIONET PERKATESE
 
KREU 1
 
SHKELJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET PERKATESE
 
PJESA E I
 
Shkeljet administrative që ndëshkohen me masa
administrative me gjobë dhe zbatimi i këtyre të fundit
 
NENI 192
 
Dispozita të karakterit të përgjithshëm
 
Në të gjitha rastet në të cilat ky kod parashikon që një
shkelje e caktuar ndëshkohet me masë administrative me gjobë,
zbatohen dispozitat e përgjithshme të ligjit për kundërvajtjet
administrative, duke përjashtuar ndryshimet dhe shmangiet të
parashikuara nga normat e këtij kreu.
 
NENI 193
 
Përdorimi i masave administrative me gjobë
 
1. Masa administrative me gjobë konsiston në pagesën e një
shume parash ndërmjet një kufiri minimal dhe një kufiri maksimal
të përcaktuar për çdo normë, gjithmonë brenda kufirit të
përgjithshëm minimal me dyqind e pesëdhjetë lekë dhe kufirit të
përgjithshëm maksimal me dyqind mijë lekë. Ky kufi i përgjithshëm
maksimal mund të kalohet vetëm kur bëhet fjalë për masa
proporcionale, ose për shumë shkelje sipas nenit 196, ose në
rastet e rishikimit sipas pikës 3.
2. Në vendosjen e masës administrative me gjobë të
përcaktuar nga ky kod, ndërmjet një kufiri minimal dhe një kufiri
maksimal i kushtohet vëmendje rëndësisë së shkeljes, punës së
kryer nga personi për mënjanimin ose zbutjen e pasojave të
shkeljes, si dhe personalitetit dhe kushteve të tij ekonomike.
3. Vlera e masave administrative me gjobë rishikohet çdo dy
vjet në shkallë të njëjtë për gjithë ndryshimin e verifikuar nga
ISTAT, me koeficientin e çmimeve të konsumit për familjet
(mesatarja kombëtare) e verifikuar në dy vjetët paraardhës. Për
këtë qëllim, brenda datës 1 dhjetor të çdo dyvjeçari, Ministria
e Financave, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve Publike dhe
Transportit, cakton, duke ndjekur kriteret e mësipërme, kufijtë
e rinj të masave administrative me gjobë që zbatohen nga 1 janari
i vitit të ardhshëm. Kufij të tillë mund të jenë ata maksimalë
të treguar në pikën 1.
 
NENI 194
 
PARIMI I SOLIDARITETIT
 
1. Për shkeljet e dënueshme me masa administrative me gjobë,
pronari i mjetit, ose në vend të tij përdoruesi, blerësi me
marrëveshje për kthimin e mjetit kur nuk paguhen këstet ose
përdoruesi me qira, është i detyruar, solidarisht me autorin e
shkeljes, të paguajë shumën, për të cilën këta janë të detyruar,
në qoftë se nuk provon që qarkullimi i mjetit ka ndodhur kundër
vullnetit të tij. Në rastin sipas nenit 83 përgjigjet solidarisht
qiramarrësi.
2. Nëse shkelja është kryer nga persona të aftë për të
kuptuar, por që janë nën autoritetin, drejtimin ose mbikëqyrjen
e tjetërkujt, personi i veshur me autoritet ose i ngarkuar me
drejtimin a mbikëqyrjen është i detyruar, solidarisht me autorin
e shkeljes, të paguajë shumën që ai detyrohet, përveçse kur
provon që nuk ka mundur të ndalojë kryerjen e aktit.
3. Në qoftë se shkelja kryhet nga përfaqësuesi ose nga
varësi i një personi juridik ose i një enti a shoqate pa
personalitet juridik, ose sidoqoftë nga një sipërmarrës në
ushtrimin e detyrave a funksioneve të tij, personi juridik, enti
ose shoqata a sipërmarrësi është i detyruar, solidarisht me
autorin e shkeljes, të paguajë shumën që ky detyrohet.
4. Në rastet sipas pikave 1, 2 dhe 3, ai që ka derdhur
shumën e përcaktuar për shkeljen, ka të drejtën e kthimit të
plotë të saj nga ana e autorit të shkeljes.
 
NENI 195
 
PJESEMARRJA E DISA NJEREZVE NE SHKELJE ADMINISTRATIVE
 
Kur shumë persona marrin pjesë në një shkelje, për të cilën
është vendosur një masë administrative me gjobë, secili prej tyre
i nënshtrohet masës së parashikuar për këtë shkelje, përveçse kur
ligji vendos ndryshe.
Neni 196
 
Shkeljet e disa normave që parashikojnë masa administrative
me gjobë
 
1. Përveçse kur përcaktohet ndryshe në ligj, ai që me një
veprim ose moszbatim shkel disa dispozita që parashikojnë masa
administrative me gjobë, ose kryen shumë shkelje të së njëjtës
dispozitë, i nënshtrohet masës së parashikuar për shkeljen më të
rëndë të rritur deri në tri herë.
2. Duke shfuqizuar përmbajtjen e pikës 1, në zonat këmbësore
urbane dhe në zonat me trafik të kufizuar, shkelësi i ndalimeve
të hyrjes dhe i detyrimeve dhe ndalimeve a kufizimeve të tjera
të veçanta i nënshtrohet masave të parashikuara për çdo shkelje
të veçantë.
 
NENI 197
 
MOSKALIMI I GJOBES TE TRASHEGIMTARET
 
Detyrimi i pagesës për masat administrative me gjobë nuk i
transmetohet trashëgimtarëve.
 
NENI 198
 
PERCAKTIMI DHE VERBALIZIMI I SHKELJEVE
 
1. Shkelja, kur është i mundur përcaktimi i përgjegjësisë,
duhet t'i ngarkohet menjëherë si shkelësit, ashtu edhe personit
që është i detyruar solidarisht të paguajë shumën e duhur.
2. Për përcaktimin e shkeljes duhet të hartohet
procesverbali që përfshin edhe deklaratat që të interesuarit
kërkojnë të shkruhen. Në rregullore tregohet modeli përkatës.
3. Një kopje e procesverbalit duhet t'i jepet shkelësit dhe,
kur është i pranishëm, personit solidar të detyruar.
4. Një kopje e procesverbalit dorëzohet menjëherë në zyrën
ose komandën, nga e cila varet agjenti verifikues.
 
NENI 199
 
NJOFTIMI I SHKELJEVE
 
1. Kur nuk mund të përcaktohet menjëherë autori i shkeljes,
procesverbali me të dhënat e sakta dhe të detajuara të shkeljes
dhe me tregimin e motiveve që kanë bërë të pamundur përcaktimin
e menjëhershëm, duhet, brenda 30 ditëve nga verifikimi i
shkeljes, t'i njoftohet shkelësit përkatës ose, kur ky nuk është
identifikuar dhe bëhet fjalë për shkelje të kryer nga drejtuesi
i një mjeti me motor, i pajisur me targë njohjeje, njërit prej
subjekteve të treguara në nenin 194, që rezulton nga regjistrat
përkatës në datën e verifikimit. Kur bëhet fjalë për ciklomotorin
njoftimi duhet t'i bëhet subjektit përgjegjës të qarkullimit
sipas nenit 96, pika 1, shkronja "b". Kur shkelësi ose një tjetër
nga subjektet e treguara identifikohet më vonë, njoftimi mund t'u
bëhet atyre brenda 30 ditëve nga identifikimi.
2. Për banuesit jashtë vendit njoftimi duhet të kryhet
brenda 360 ditëve nga verifikimi i shkeljes. Kur banimi ose
vendbanimi i subjektit, të cilit duhet t'i bëhet njoftimi, nuk
njihen, ky njoftim nuk është i detyrueshëm t'i bëhet këtij
subjekti dhe i bëhet subjekteve të tjera sipas pikës 1.
3. Njoftimi bëhet nëpërmjet organeve të treguara në nenin
12, ose nga korrierët komunalë, me mënyrat e parashikuara nga
Kodi i Procedurës Civile, apo nëpërmjet postës, sipas normave për
njoftimet nëpërmjet shërbimit postar. Sidoqoftë njoftimet quhen
të kryera me korrektësi kur bëhen në rezidencën ose vendbanimin
e subjektit, që rezulton nga lejeqarkullimi ose nga arkivi
kombëtar i mjeteve apo nga lejedrejtimi i drejtuesit të mjetit.
4. Shpenzimet e verifikimit dhe të njoftimit i ngarkohen
personit që është i detyruar të paguajë gjobën administrative.
5. Subjekti, njoftimi i të cilit nuk kryhet brenda periudhës
kohore të përcaktuar, nuk është më i detyruar të paguajë gjobën
administrative.
 
NENI 200
 
MASA E GJOBES NE VEND
 
Masa e gjobës në vend për kundërvajtjet e parashikuara në
nenet e këtij Kodi jepet nga agjenti verifikues me një shumë deri
në pesë mijë lekë.
 
NENI 201
 
SHQYRTIMI I KUNDERVAJTJES TEK ORGANIZMI ADMINISTRATIV
 
Kundërvajtjet sipas këtij Kodi shqyrtohen sipas rastit (me
përjashtim të rasteve të nenit 200) nga organi administrativ
shtetëror, në territorin e të cilit është efektiv agjenti
verifikues, i cili merr vendimin përkatës.
 
NENI 202
 
ANKIM TEK ORGANET GJYQESORE
 
Kundër vendimit të dënimit sipas nenit 201 nga organi
administrativ shtetëror mund të bëhet ankim brenda 5 ditëve nga
dita e shpalljes në gjykatën e rrethit ku është kryer
kundërvajtja, vendimi i së cilës është i formës së prerë.
 
NENI 203
 
VJELJA E GJOBAVE ADMINISTRATIVE
 
1. Të ardhurat nga masat administrative me gjobë për
shkeljet e parashikuara nga nenet e këtij Kodi, paguhen nga
kundërvajtësi brenda 5 ditëve nga dita që vendimi ka marrë formën
e prerë. Pas kalimit të këtij afati, për çdo ditë vonesë, paguhet
2 për qind kamatë deri në një muaj. Kur gjoba nuk paguhet ose nuk
nxirret dot nga të ardhurat e shkelësit, për rastet e drejtuesit
të mjetit me motor, bëhet ndalimi i mjetit deri në tre muaj dhe
pas këtij afati bëhet shitja e mjetit me ankand, duke i dhënë
diferencën në lekë shkelësit.
2. Në të gjitha rastet e parashikuara me gjobë, arkëtimi i
vleftës do të bëhet brenda 5 ditëve në zyrat administrative të
përcaktuara.
3. Të ardhurat nga gjobat për shkeljet e parashikuara nga
ky kod i kalojnë në masën 60 për qind organit që ka verifikuar
shkeljen. Këto të ardhura do të përdoren për përmirësimin e
shërbimit në zbatim të këtij Kodi, kurse 40 për qind i kalojnë
shtetit. Kalimi i të ardhurave në buxhet bëhet sa herë që derdhen
para në bankë, duke respektuar raportin e lartpërmendur.
 
NENI 204
 
PARASHIKIMI
 
Parashkrimi i së drejtës për vjeljen e shumave të detyruara
nga masat administrative me gjobë për shkeljet e parashikuara nga
ky Kod, është rregulluar me ligjin Nr. 7697, datë 7.4.1993 "Për
kundërvajtjet administrative".
 
NENI 205
 
MJETE RRUGORE TE RREGJISTRUARA JASHTE SHTETIT OSE TE PAJISURA
ME TARGE PER TE HUAJT
 
1. Kur me një mjet të regjistruar jashtë shtetit ose të
pajisur me targë për të huajt shkelet një dispozitë e këtij Kodi,
e cila ndëshkohet me masë administrative me gjobë, shkelësi
lejohet të kryejë menjëherë, në duart e agjentit verifikues,
pagesën. Agjenti i transmeton komandës ose zyrës së tij
procesverbalin dhe shumën e vjelur dhe i jep faturën shkelësit,
duke shënuar pagesën në kopjen e procesverbalit që ia dorëzon
shkelësit në fjalë.
2. Kur shkelësi nuk kryen, për çfarëdolloj motivi, pagesën
në duart e agjentit verifikues, ose kur shkelja dënohet edhe me
një masë administrative plotësuese, ai duhet t'i derdhë agjentit
verifikues, si garanci, një shumë të barabartë me gjysmën e
maksimumit të masës administrative me gjobë të parashikuar për
shkeljen. Në vend të derdhjes së garancisë së mësipërme, shkelësi
mund të dorëzojë dokumentin e caktuar të dorëzanisë që garanton
pagesën e shumës së duhur. Për derdhjen e garancisë, ose për
dorëzimin e dokumentit të caktuar të dorëzanisë, bëhet shënim në
procesverbalin e ngarkimit të shkeljes. Si njëri ashtu edhe
tjetri dorëzohen në komandën ose zyrën, nga e cila varet
verifikuesi.
3. Në mungesë të derdhjes së shumës për garanci ose të
paraqitjes së dokumentit garantues sipas pikës 2, bëhet tërheqja
e menjëhershme e lejedrejtimit nga agjenti verifikues.
 
 
PJESA II
 
MASA ADMINISTRATIVE PLOTESUESE TE MASAVE
ADMINISTRATIVE ME GJOBE
 
NENI 206
 
MASA ADMINISTRATIVE PLOTESUESE
TE MASAVE ADMINISTRATIVE ME GJOBE NE PERGJITHESI
 
1. Kur me normat e këtij Kodi vendoset që një masë
administrative me gjobë të pasohet nga një masë plotësuese pa
gjobë, kjo e fundit zbatohet sipas normave në vijim
2. Masat administrative plotësuese pa gjobë të parashikuara
në këtë Kod ndahen në:
a) masa në lidhje me detyrimet për kryerjen e një
veprimtarie të caktuar, ose për
pezullimin a ndalimin e një veprimtarie të caktuar;
b) masa që kanë të bëjnë me mjetin;
c) masa që kanë të bëjnë me dokumentet e qarkullimit dhe
lejedrejtimin;
3. Kur është parashikuar zbatimi i masës plotësuese të
konfiskimit të mjetit, procesverbali i ngarkimit të shkeljes
duhet t'i transmetohet brenda 10 ditëve organit administrativ,
nga i cili varet agjenti verifikues.
4. Me patransmetueshmërinë e detyrimit të pagesës për masën
administrative me gjobë lidhet edhe patransmetueshmëria e çfarëdo
detyrimi tjetër që lidhet me masën plotësuese. Me vdekjen e
personit të ngarkuar me gjobë ndërpritet çdo procedurë për
ekzekutimin e saj. Në qoftë se i është sekuestruar mjeti ose
tërhequr lejeqarkullimi ose lejedrejtimi, organi kompetent bën
kthimin e menjëhershëm të mjetit trashëgimtarëve.
 
NENI 207
 
MASE PLOTESUESE PER DETYRIMIN E RIVENDOSJES SE GJENDJES SE VENDIT
OSE HEQJES SE VEPRES ABUZIVE
 
1. Kur me normat e këtij Kodi vendoset që një shkelje të
pasohet me masën plotësuese me detyrimin e rivendosjes së
gjendjes së vendit, ose me detyrimin e heqjes së veprave abuzive,
agjenti verifikues bën shënimin në procesverbalin e ngarkimit që
përpilohet sipas nenit 198 ose, në mungesë, në njoftimin e
përcaktuar në nenin 199. Procesverbali i hartuar në këtë mënyrë
përbën titull edhe për zbatimin e masës plotësuese.
2. Ankimi tek organi administrativ nga i cili varet agjenti
verifikues, kundër masës administrative me gjobë shtrihet edhe
për masën plotësuese. Zbatohen dispozitat e nenit 201. Në rastin
kur nuk bëhet ankimi, zyra ose komanda, nga e cila varet agjenti
verifikues, i transmeton kopjen e procesverbalit organit
administrativ për shpalljen e urdhëresës sipas pikës 3, brenda
5 ditëve nga data e skadimit të afatit të ankimit.
3. Organi administrativ, në urdhëresën kundrejt shkelësit
për pagesën e gjobës, e urdhëron, gjithashtu, të përmbushë
detyrimin për rivendosjen e gjendjes së vendit ose heqjen e
veprave abuzive, në afatin e caktuar që varet nga lloji i punëve
që duhen kryer dhe gjendja e vendeve. Urdhëresa përbën titull
ekzekutiv. Në rastin kur nuk bëhet ankim, urdhëresa e mësipërme
shpallet nga organi administrativ brenda 5 ditëve nga marrja e
komunikimit të zyrës ose komandës sipas pikës 2. Kryerja e
punimeve bëhet nën kontrollin e entit pronar ose koncesioner të
rrugës. Pasi kryen punimet, enti pronar i rrugës lajmëron
menjëherë organin administrativ, i cili shpall urdhëresën për
ndërprerjen e procedurës për përmbushjen e masës plotësuese.
Urdhëresa u komunikohet shkelësit dhe entit pronar të rrugës.
4. Aty ku shkelësi nuk kryen në afat punimet, për të cilat
është i detyruar, organi administrativ, pasi njoftohet nga enti
pronar ose koncesioner i rrugës, i jep të drejtën këtij të fundit
të kryejë punimet e mësipërme. Pas kryerjes së punimeve, enti
pronar transmeton faturën e shpenzimeve të kryera dhe organi
administrativ shpall urdhrin për pagesë. Kjo urdhëresë përbën
titull ekzekutiv sipas ligjit.
5. Në rast se organi administrativ nuk e quan të bazuar
verifikimin, urdhëresa për arkivim shtrihet edhe për masën
plotësuese.
6. Ankimi sipas nenit 202 shtrihet edhe për masën
plotësuese.
 
NENI 208
 
MASA PLOTESUESE ME DETYRIMIN E PEZULLIMIT
TE NJE VEPRIMI TE CAKTUAR.
 
1. Në rastin kur normat e këtij Kodi vendosin që një shkelje
të ndëshkohet me masën plotësuese me detyrimin e pezullimit ose
ndërprerjes së një veprimtarie të caktuar, agjenti verifikues bën
shënimin në procesverbalin e ngarkimit që përpilohet sipas nenit
198, ose në njoftimin që kryhet sipas nenit 199. Procesverbali
i hartuar në këtë mënyrë përbën titull edhe për zbatimin e masës
plotësuese. Kjo masë, kur qarkullimi e kërkon, duhet të zbatohet
menjëherë, përndryshe fillimi i ekzekutimit bëhet brenda 5 ditëve
nga procesverbali ose nga njoftimi i tij. Ekzekutimi bëhet nën
kontrollin e zyrës ose komandës, nga e cila varet agjenti
verifikues.
2. Ankimi tek organi administrativ nga i cili varet agjenti
verifikues, kundër masës administrative me gjobë shtrihet edhe
për masën plotësuese. Zbatohen dispozitat e nenit 201. Kur organi
administrativ hedh poshtë ankimin, urdhëron edhe zbatimin e masës
plotësuese. Kur përkundrazi e quan të pabazuar verifikimin,
urdhri për arkivim shtrihet edhe për masën plotësuese.
3. Ankimi i parashikuar në nenin 202 shtrihet edhe për masën
plotësuese.
4. Kur shkelësi nuk përmbush detyrimin e tij sipas mënyrës
dhe afatit të përcaktuar në pikën 1, zyra ose komanda e
sipërpërmendur bën denoncimin e shkelësit për krimin sipas Kodit
Penal dhe duke bërë lajmërimin paraprak të shkelësit në fjalë,
merr masa, me agjentët ose organet e saj, për ekzekutimin me
forcë të detyrimit. Për një ekzekutim të tillë hartohet
procesverbali, që duhet t'u komunikohet organit administrativ dhe
shkelësit. Shpenzimet e mundshme për ekzekutimin me forcë i
ngarkohen shkelësit dhe për këtë merr masa organi administrativ
me nxjerrjen e një urdhërese shtesë që përbën titull ekzekutiv.
5. Kur bëhet fjalë për një veprimtari të vazhdueshme që u
nënshtrohet kushteve të caktuara të këtij Kodi, shkelësi mundet
që më vonë t'i plotësojë kushtet e mësipërme; në një rast të
tillë ai paraqet një kërkesë në zyrën ose komandën të përmendur
në pikën 1 dhe kjo, pasi bën verifikimin për plotësimin e
kushteve, lejon që veprimtaria e ndërprerë të rifillojë. Për këtë
i komunikohet organit administrativ.
 
NENI 209
 
MASA PARANDALUESE E SEKUESTRIMIT DHE MASA PLOTESUESE
E KONFISKIMIT ADMINISTRATIV.
 
1. Në rastet kur ky Kod parashikon masën plotësuese të
konfiskimit administrativ, organi i policisë që verifikon
shkeljen, bën sekuestrimin e mjetit ose sendeve a objekteve të
tjera që janë objekt i shkeljes, duke e shënuar këtë në
procesverbalin e ngarkimit të shkeljes.
2. Organi i policisë që vepron për sekuestrimin, bën
lëvizjen e mjetit dhe e vendos atë në një territor të caktuar,
të ruajtur sipas mënyrave të parashikuara nga aktet në zbatim.
Për këtë bëhet shënimi në procesverbalin e ngarkimit të shkeljes.
3. Në kundërshtim me masën e sekuestrimit lejohet ankimi tek
organi administrativ, nga i cili varet agjenti verifikues, sipas
nenit 201. Në rast të hedhjes poshtë të ankesës, sekuestrimi
konfirmohet. Nëse verifikimi i shkeljes quhet i pabazuar,
urdhëresa për arkivim përfshin edhe masën parandaluese dhe sjell
heqjen e sekuestrimit për mjetin.
4. Kur kanë kaluar 5 ditë nga mospranimi i ankesës nga
organi administrativ i përmendur në pikën 3 ose nga skadimi i
afatit për ankesë tek organi administrativ, kur kjo nuk është
paraqitur, ose nga skadimi i periudhës së caktuar të
sekuestrimit, kur nuk është paraqitur kërkesa për heqjen e
sekuestrimit, mjeti mund të shitet sipas mënyrave të parashikuara
në aktet në zbatim. Çmimi i shitjes shërben për pagesën e gjobës,
kur kjo nuk është bërë, si dhe të shpenzimeve të transportit e
të ruajtjes së mjetit. Mbetja e mundshme i kthehet atij që i
takon. Për objektet e tjera të sekuestruara, në vend të shitjes,
bëhet shkatërrimi.
5. Masa e përcaktuar në pikën 1 nuk zbatohet kur mjeti u
takon personave që nuk kanë lidhje me shkeljet administrative.
Kur nga verifikimi i çështjes del që mjeti është pronë e
personave që nuk kanë lidhje me shkeljen administrative, masa e
sekuestrimit nuk zbatohet.
6. Masa, me të cilën vendoset konfiskimi i mjetit,
komunikohet nga organi administrativ për të bërë shënimet në
regjistrat përkatës.
 
NENI 210
 
NDALIMI ADMINISTRATIV I MJETIT
 
1. Në rastet kur ky Kod parashikon masën plotësuese të
ndalimit administrativ të mjetit, organi i policisë që verifikon
shkeljen, merr masa për ta ndërprerë qarkullimin dhe për ta
depozituar mjetin në vendin e caktuar të ruajtjes, sipas mënyrave
të parashikuara nga aktet në zbatim. Për këtë bëhet shënimi në
procesverbalin e ngarkimit të shkeljes.
2. Mjeti i kthehet zotëruesit ose, kur shkelja kryhet nga
persona që nuk kanë arritur moshën madhore, prindërve a personave
madhorë të deleguar në mënyrë të posaçme, pas pagesës paraprake
të shpenzimeve të transportit e të ruajtjes.
3. Për kthimin e mjetit hartohet procesverbali, një kopje
e të cilit i jepet të interesuarit.
4. Kundër masës së ndalimit administrativ të mjetit lejohet
ankimi tek organi administrativ sipas normave të nenit 201.
5. Kur ankesa pranohet dhe verifikimi i shkeljes deklarohet
i pabazuar, urdhri shfuqizon masën administrative plotësuese dhe
urdhëron kthimin e mjetit nga organi i policisë i treguar në
pikën 1.
6. Kur është paraqitur ankesa sipas nenit 202, kthimi nuk
mund të kryhet përpara vendimit të autoritetit gjyqësor që hedh
poshtë masën e marrë.
7. Vendoset gjithmonë ndalimi administrativ i mjetit për një
periudhë të njëjtë në rastet, në të cilat, sipas normave të këtij
Kodi, merret masa e pezullimit të lejeqarkullimit dhe lejes së
transportit. Ekzekutimi bëhet nga organet e policisë të
përmendura në nenin 12, pika 1. Në aktet në zbatim përcaktohen
mënyrat dhe format për zbatimin e kësaj mase plotësuese.
 
NENI 211
 
MASA PLOTESUESE E HEQJES OSE BLLOKIMIT TE MJETIT
 
1. Kur sipas këtij Kodi parashikohet masa administrative
plotësuese e heqjes së mjetit, kjo kryhet nga organet e policisë
që verifikojnë shkeljen, të cilat marrin masa që mjeti, sipas
normave të rregullores së ekzekutimit, të transportohet dhe ruhet
në vende të përshtatshme. Zbatimi i masës plotësuese tregohet në
procesverbalin e ngarkimit të shkeljes të njoftuar në afatet e
përcaktuara në nenin 199.
2. Mjetet e hequra sipas pikës 1 i kthehen pronarit, pas
pagimit të shpenzimeve të ndërhyrjes, heqjes dhe ruajtjes, me
mënyrat e parashikuara nga aktet në zbatim.
3. Në rastet kur lejohet bllokimi i mjeteve, kjo vendoset
nga organet e policisë që verifikojnë shkeljen, sipas mënyrave
të përcaktuara nga aktet në zbatim. Për bllokimin bëhet shënimi
në procesverbalin e ngarkimit të shkeljes të njoftuar sipas
normave të nenit 199. Heqja e bllokimit kryhet me kërkesë të
pronarit, pas pagimit të shpenzimeve të ndërhyrjes, bllokimit dhe
heqjes së bllokimit, sipas mënyrave të përcaktuara në aktet në
zbatim.
4. Me kalimin e 5 ditëve nga njoftimi i procesverbalit që
përmban ngarkimin e shkeljes dhe shënimin e kryerjes së heqjes
ose bllokimit të mjetit, gjatë të cilave pronari ose i
interesuari i dokumentit të qarkullimit nuk janë paraqitur në
zyrën, ose komandën nga e cila varet organi që ka kryer heqjen
a bllokimin, mjeti mund të tjetërsohet ose të shkatërrohet sipas
mënyrave të përcaktuara nga aktet në zbatim. Në rastin e
tjetërsimit çmimi i tij shërben për pagesën e gjobës, kur kjo
nuk është bërë, si dhe të shpenzimeve të heqjes, ruajtjes dhe
bllokimit. Mbetja e mundshme i kthehet atij që ka të drejta mbi
të.
 
NENI 212
 
MASA PLOTESUESE E TERHEQJES SE DOKUMENTIT TE QARKULLIMIT
TE TARGES OSE TE LEJEDREJTIMIT
 
1. Në rastet kur sipas këtij Kodi është përcaktur masa
administrative plotësuese e tërheqjes së dokumenteve të
qarkullimit dhe të certifikatës së pronësisë, ose të autorizimeve
a licencave kur parashikohen, të targës, si dhe të lejedrejtimit,
dokumenti tërhiqet, në rastin e verifikimit të shkeljes, nga
organi verifikues dhe dërgohet, brenda ditës pasardhëse, në zyrat
nga varet agjenti verifikues. Për tërheqjen bëhet shënimi në
procesverbalin e ngarkimit të shkeljes. Në aktet në zbatim janë
përcaktuar mënyrat për lejimin e udhëtimit deri në vendruajtje.
Në rastet e tërheqjes së targës, bëhet ndalimi administrativ i
mjetit sipas normave të nenit 210.
2. Rikthimi i dokumenteve mund të kërkohet nga i interesuari
vetëm kur ka përmbushur detyrimet. Rikthimi kryhet nga entet e
përmendura në pikën 1, pas verifikimit paraprak të përmbushjes
së përcaktimeve të mësipërme.
3. Tërheqja dhe rikthimi i mëvonshëm shënohen në
lejeqarkullimin ose në lejedrejtimin.
4. Ankimi tek organi administrativ, nga i cili varet agjenti
verifikues i paraqitur sipas normave të nenit 201, shtrihet edhe
për masën plotësuese. Në rast të mospranimit të ankimit, masa
plotësuese konfirmohet. Nëse verifikimi quhet i pabazuar, kjo
shtrihet edhe për masën plotësuese dhe i interesuari mund t'i
kërkojë menjëherë entit të treguar në pikën 1 rikthimin e
dokumentit.
5. Ankimi sipas nenit 202 shtrihet edhe për masën
plotësuese.
6. Cilido që gjatë periudhës kur është tërhequr dokumenti,
qarkullon në mënyrë abuzive me të njëjtin mjet, të cilit i
referohet tërheqja e dokumentit, dënohet me arrest deri në 30
ditë dhe me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë.
 
NENI 213
 
MASA PLOTESUESE E PEZULLIMIT TE LEJEQARKULLIMIT
 
1. Në rastet kur ky Kod parashikon masën plotësuese të
pezullimit të lejeqarkullimit, kjo tërhiqet nga agjenti i
policisë që verifikon shkeljen. Për tërheqjen bëhet shënimi në
procesverbalin e ngarkimit. Agjenti verifikues lëshon një
lejeqarkullimi të përkohshme të kufizuar për periudhën e kohës
së nevojshme për çuarjen e mjetit në vendin e ruajtjes të
treguar nga i interesuari, me shënim në procesverbalin e
ngarkimit.
2. Agjenti i policisë që ka tërhequr lejeqarkullimin, e
dërgon atë brenda ditës në komandën nga varet, e cila brenda 10
ditëve shpall urdhrin e pezullimit, duke treguar periudhën në të
cilën shtrihet ai. Një periudhë e tillë, në kufijtë minimalë dhe
maksimalë të caktuar në normat e veçanta, vendoset në varësi nga
rëndësia e shkeljes së kryer, sasia e dëmeve që ka shkaktuar dhe
nga rreziku që mund të shkaktojë qarkullimi i mëvonshëm. Vendimi
i njoftohet të interesuarit. Periudha e pezullimit fillon nga
dita në të cilën tërhiqet dokumenti sipas pikës 1. Kur vendimi
i pezullimit nuk shpallet brenda 10 ditëve, mbajtësi mund ta
marrë dokumentin nga zyra përkatëse.
3. Në përfundim të periudhës së përcaktuar në vendim,
lejeqarkullimi i rikthehet të interesuarit nga zyra përkatëse.
4. Ankimi sipas nenit 202 shtrihet edhe për masën
plotësuese.
5. Cilido që gjatë periudhës së pezullimit të
lejeqarkullimit qarkullon në mënyrë abuzive me të njëjtin mjet,
dënohet me arrest deri në 30 ditë dhe me gjobë nga dhjetë mijë
deri në dyzet mijë lekë. Zbatohet masa administrative plotësuese
e heqjes së lejedrejtimit.
 
NENI 214
 
MASA PLOTESUESE E PEZULLIMIT TE LEJEDREJTIMIT
 
1. Në rastet kur ky Kod parashikon masën administrative
plotësuese të pezullimit të lejedrejtimit për një periudhë të
caktuar, lejedrejtimi tërhiqet nga agjenti i policisë që
verifikon shkeljen. Për tërheqjen bëhet shënimi në procesverbalin
e ngarkimit të shkeljes. Agjenti verifikues lëshon një leje
provizore për drejtimin e mjetit të kufizuar për periudhën e
nevojshme për çuarjen e mjetit në vendin e ruajtjes të treguar
nga i interesuari, me shënim në procesverbalin e ngarkimit.
2. Agjenti i policisë që ka tërhequr lejedrejtimin e dërgon
atë brenda ditës në organin epror të tij, i cili brenda 10 ditëve
shpall urdhëresën e pezullimit, duke treguar aty periudhën në të
cilën shtrihet ky pezullim. Një periudhë e tillë, në kufijtë
minimalë dhe maksimalë të caktuar në normat e veçanta, vendoset
në varësi nga rëndësia e shkeljes së kryer, sasia e dëmeve që ka
shkaktuar dhe nga rreziku që mund të shkaktojë qarkullimi i
mëvonshëm. Vendimi i njoftohet menjëherë të interesuarit dhe i
komunikohet zyrës përkatëse. Periudha kohore e përcaktuar fillon
nga data e tërheqjes. Kur vendimi i pezullimit nuk shpallet
brenda 10 ditëve, mbajtësi mund të marrë lejen nga organi
përkatës.
3. Kur normat e këtij Kodi vendosin që periudha e pezullimit
të lejedrejtimit shtohet si pasojë e shkeljes së përsëritur të
së njëjtës dispozitë të ligjit, organi i policisë që verifikon
shkeljen e fundit dhe që nga shënimet në dosje konstaton qenien
e shkeljeve të mëparshme, vepron sipas normave të pikës 1, duke
treguar edhe në procesverbal dispozitën e zbatuar dhe numrin e
pezullimeve paraardhëse; zbatohet, gjithashtu, pika 2. Kur qenia
e pezullimeve të mëparshme konstatohet më vonë, organi
administrativ vepron sipas normave të pikës 2.
4. Në përfundim të periudhës së caktuar të pezullimit,
lejedrejtimi i kthehet personit, të cilit i është tërhequr.
5. Cilido që gjatë periudhës së pezullimit të lejedrejtimit,
qarkullon në mënyrë abuzive, dënohet me arrest deri në 30 ditë
dhe me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë; zbatohet
edhe masa administrative plotësuese e heqjes së lejedrejtimit.
 
NENI 215
 
HEQJA E LEJEDREJTIMIT
 
1. Kur sipas normave të këtij Kodi parashikohet masa
administrative e heqjes së lejedrejtimit, masa e heqjes së
lejedrejtimit shpallet nga organi që e ka verifikuar shkeljen.
2. Në një rast të tillë organi, zyra ose komanda që
verifikon qenien e një prej kushteve, për të cilat ligji
parashikon masën administrative të heqjes së lejedrejtimit, jep
vendim brenda 10 ditëve. Për këtë vendim njofton degën e
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor
që ka lëshuar lejedrejtimin, për të bërë evidencimin.
3. Kundër masës së heqjes së lejedrejtimit lejohet ankimi
tek organi epror i agjentit verifikues. Brenda 20 ditëve nga
komunikimi i vendimit sipas pikës 2, organi epror vendos në 30
ditët pasardhëse. Në qoftë se ankesa pranohet, masa
administrative bie poshtë dhe lejedrejtimi i kthehet të
interesuarit; kthimi i komunikohet degës së Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor që e ka lëshuar
lejedrejtimin, për efekte evidence.
 
KREU 2
 
DETYRIMET QE RRJEDHIN KUR VERTETOHEN SHKELJE PENALE
 
NENI 216
 
VERIFIKIMI DHE NJOHJA E VEPRES PENALE TE PARASHIKUARA NGA KY KOD
 
1. Për shkeljet që përbëjnë vepër penale, agjenti ose organi
verifikues është i detyruar të njoftojë pa vonesë për këtë vepër
penale prokurorin, sipas normave të Kodit të Procedurës Penale.
2. Vendimi përfundimtar i dënimit shënohet nga organi që ka
lëshuar lejen në dosjen e shkelësit.
3. Kur prokuroria ose gjykata arrijnë në përfundimin se nuk
ka përgjegjësi penale gjatë hetimit ose gjykimit, rikthen aktet
në zyrën që ka komunikuar krimin, me qëllim që të veprohet kundër
shkelësit sipas normave të dispozitave të kreut 1 të këtij
kapitulli. Në raste të tilla afatet e parashikuara fillojnë nga
data e marrjes së akteve nga ana e zyrës së sipërpërmendur.
 
NENI 217
 
BASHKESHOQERIMI I VEPRES PENALE ME SHKELJE ADMINISTRATIVE
TË PARASHIKUAR NE KETE KOD.
 
Kur vepra penale shoqërohet me shkelje të tjera të
parashikuara në Kod për të cilat nuk është marrë masa përkatëse
administrative, gjykata, me vendimin e dënimit, krahas veprës
penale ndëshkon edhe shkeljet administrative sipas këtij Kodi.
 
NENI 218
 
MASA ADMINISTRATIVE PLOTESUESE PASI ESHTE VERIFIKUAR KRIMI
 
1. Kur nga një shkelje e normave të këtij Kodi shkaktohen
dëme në persona, gjykatësi me vendim përcakton masën e dënimit
administrativ me gjobë të parashikuar, si dhe masat
administrative plotësuese të pezullimit ose heqjes së
lejedrejtimit.
2. Kur nga shkelja shkaktohet një dëmtim i personit deri në
humbje jete nga pakujdesia, pezullimi i lejedrejtimit është nga
1 deri në 5 vjet.
3. Gjykatësi mund të zbatojë masën administrative plotësuese
të heqjes së lejedrejtimit në rastet e përsëritjes të së njëjtës
vepër penale të verifikuar brenda një periudhe prej 5 vjetësh,
duke filluar nga data e rikthimit të lejedrejtimit.
 
NENI 219
 
TERHEQJA LEJEDREJTIMIT PER VEPER PENALE TE SUPOZUAR
 
1. Në rastin e veprave penale, për të cilat janë parashikuar
masa plotësuese sipas nenit 218, pikat 2 dhe 3, agjenti ose
organi verifikues i shkeljes tërheq menjëherë lejen dhe ia kalon
nëpërmjet zyrës së tij, organit që e ka lëshuar. Në qoftë se
tërheqja e menjëhershme për çfarëdo arsye nuk është e mundur,
procesverbali i ngarkimit i kalohet pa mëdyshje organeve që kanë
lëshuar lejen.
2. Gjykatësi që ka shpallur vendimin e formës së prerë sipas
normave të Kodit të Procedurës Penale, brenda 15 ditëve, i
transmeton kopjen autentike organit të treguar në pikën 1.
 
KAPITULLI 7
 
DISPOZITA TE FUNDIT DHE TRANZITORE
 
KREU 1
 
DISPOZITA TE FUNDIT
 
NENI 220
 
KRIJIMI I ARKIVIT E RREGJISTRIT KOMBETAR
DHE I DREJTORISE SE QARKULLIMIT DHE I SIGURISE RRUGORE
 
Për sigurinë rrugore dhe për të bërë të mundur marrjen e të
dhënave që lidhen me gjendjen e rrugëve, të mjeteve dhe
përdoruesve, si dhe për ndryshimet e mundshme, ngrihen:
- pranë ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse,
Drejtoria e Qarkullimit dhe e Sigurisë Rrugore;
- pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, në varësi të
ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, një arkiv kombëtar
i rrugëve;
- pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të
Transportit Rrugor, në varësi të ministrisë që mbulon
veprimtarinë përkatëse, një arkiv kombëtar i mjeteve;
- pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të
Transportit Rrugor, në varësi të ministrisë që mbulon
veprimtarinë përkatëse, një regjistër kombëtar i personave të
aftësuar për drejtimin e mjeteve, që përfshin edhe aksidentet dhe
shkeljet.
 
NENI 221
 
ORGANIZIMI I ARKIVIT DHE RREGJISTRIT KOMBETAR
 
1. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve ngrihet arkivi kombëtar i rrugëve, që përfshin të gjitha rrugët të ndara në kategori, siç tregohet në nenin 2.
2. Në arkivin kombëtar duhet të jenë të treguara për çdo rrugë të dhënat në lidhje me gjendjen teknike dhe juridike të rrugës, me trafikun e mjeteve, me aksidentet dhe gjendjen e kalueshmërisë edhe nga ana e mjeteve të klasifikuara mjete teknologjike sipas nenit 54, pika 1, shkronja "l", që i kalojnë kufijtë e peshës të përcaktuara në nenin 62 dhe që respektojnë kufijtë e peshës të përcaktuara në nenin 10, pika 8.
3. Mbledhja e të dhënave bëhet nëpërmjet enteve pronare të rrugës, që janë të detyruara t'i transmetojnë Drejtorisë së Qarkullimit dhe Sigurinë Rrugore të gjitha të dhënat në lidhje me gjendjen teknike dhe juridike të rrugëve të veçanta, me gjendjen e kalueshmërisë nga ana e mjeteve të klasifikuara si mjete teknologjike sipas nenit 54, pika 1, shkronja 1), si dhe të dhënat që dalin nga matja e trafikut të mjeteve. Po kështu Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor eshte e detyruar t'ia transmetojë Drejtorisë së Qarkullimit dhe të Sigurisë Rrugore të gjitha të dhënat në lidhje me aksidentet e regjistruara sipas pikës 10.
4. Në pritje të aktivizimit të arkivit kombëtar të rrugëve, qarkullimi i mjeteve teknologjike që kalojnë kufijtë e peshës, të përcaktuara në nenin 62, mund të bëhet vetëm në rrugë ose pjesë rrugësh që nuk përfshihen në listat e rrugëve të pakalueshme, që për çdo vit publikohen, nën kujdesin e ministries që mbulon veprimtarinë përkatëse, në Fletoren Zyrtare, në bazë të të dhënave të transmetuara nga shoqëritë koncesionere për autostradat në koncesion, nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve për autostradat dhe rrugët shtetërore, nga rrethet për pjesën tjetër të infrastrukturës rrugore. Me aktet në zbatim vendosen kriteret dhe mënyrat për hartimin, transmetimin, azhurnimin dhe publikimin e listave.
5. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor ngrihet arkivi kombëtar i mjeteve që përmban të dhënat në lidhje me mjetet të përmendura në nenin 47, pika 1, shkronjat "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k" dhe "l".
6. Në arkivin kombëtar për çdo mjet duhet të paraqiten të dhënat në lidhje me karakteristikat konstruktive dhe identifikuese, me dhënien e lejeqarkullimit dhe certifikatës së pronësisë, me të gjitha proceset e mëvonshme teknike dhe juridike të mjetit, me aksidentet ku ka marrë pjesë mjeti; në arkiv duhet të shënohet, gjithashtu, ngjyra origjinale e mjetit dhe çdo ndryshim i mëvonshëm i saj.
7. Arkivi është plotësisht i informatizuar. Ai furnizohet dhe azhurnohet me të dhënat e mbledhura nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, nga organet qe kryejnë shërbimet e policisë rrugore sipas nenit 12, nga shoqëritë e sigurimeve, që janë të detyruara të transmetojnë të dhënat, me mënyrat dhe në afatet e përcaktuara në aktet në zbatim, në qendrën e Informacionit të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor.
8. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor krijohet regjistri kombëtar i personave të aftësuar për drejtimin e mjeteve për sigurinë rrugore.
9. Në regjistrin kombëtar duhet të tregohen, për çdo drejtues mjeti, të dhënat në lidhje me procedurën e lëshimit të lejedrejtimit, si dhe të gjitha procedurat e mëvonshme, si ato të rinovimit, kontrollit, pezullimit, heqjes, si dhe të dhënat në lidhje me shkeljet e kryera gjatë drejtimit të një mjeti të caktuar, si dhe me aksidentet që janë verifikuar gjatë qarkullimit dhe masat e marra.
10. Regjistri kombëtar është plotësisht i informatizuar. Ai furnizohet dhe azhurnohet me të dhënat e mbledhura nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, nga bashkite e komunat, nga organet që kryejnë shërbimet e policisë rrugore sipas nenit 12, nga shoqëritë e sigurimeve, që janë të detyruara të transmetojnë të dhënat, me mënyrat dhe në afatet e përaktuara në aktet në zbatim, në qendrën e informacionit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
11. Në rregulloren për zbatimin e këtyre normave specifikohen përmbajtja, mënyra e ndërtimit, e mbajtjes dhe azhurnimit të arkivave dhe regjistrave të përmendura në këtë nen.
12. Arkivi kombëtar i mjeteve dhe regjistri kombëtar i personave të aftësuar për drejtimin e mjeteve kanë detyrimin e transmetimit të menjëhershëm të të dhënave të kërkuara nga organet kompetente të Ministrisë së Rendit Publik të përcaktuara në nenet 11 dhe 12 të këtij Kodi.
 
Neni 222
Sherbime dhe sisteme monitore te kontrollit
 
1. Në të gjithë sistemin rrugor duhet të vendosin sisteme monitore të kontrollit për matjen e qarkullimit, të dhënat e të cilave vlejnë për ngritjen dhe azhurnimin e arkivit kombëtar të rrugëve të treguara në nenin 221, pika 1, dhe për përcaktimin e pikave me dendësi më të madhe të trafikut.
2. Entet pronare të rrugëve janë të detyruara të vendosin sistemet monitore të kontrollit të treguara në pikën 1 dhe po ashtu, aty ku mendohet e nevojshme, të vendosin sistemet për matjen e ndotjes atmosferike dhe akustike, në përputhje, për këto të fundit, me direktivat e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit.
3. Entet pronare të rrugëve të papajisura me to, njoftohen nga ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse për të vendosur këto sisteme kontrolli brenda një afati të përcaktuar, në përfundim të të cilit ministria merr masa për vendosjen me detyrim të sistemeve monitore të kontrollit.
 
Neni 223
Aktet rregulluese per problemet financiare qe lindin per zbatimin e urdherave qe permbahen ne normat e ketij kodi
 
1. Ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse të përcaktojë tarifat për kryerjen e shërbimeve që lidhen me zbatimin e kompetencave në fushën e motorizimit civil. Veprimtaria financiare e organeve përkatëse të ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse është me vetëfinancim.
2. Vlerat që lidhen me të drejtat për operacione teknike dhe tekniko-administrative në kompetencë të këtij organi, destinohen për shpenzimet e mëposhtme:
a) për blerjen e pajisjeve teknike të nevojshme për shërbimet, si dhe për funksionimin dhe mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve;
b) për kryerjen e kurseve të kualifikimit dhe azhurnimit, ose të specializimit pasuniversitar të personelit, në lidhje me zbatimin e këtij Kodi, si dhe për pjesëmarrjen e këtij personeli
në kurset e mësipërme;
c) për operacione të ndryshme që kanë të bëjnë me investime, kolaudime, homologime, vrojtime, furnizime me materiale e tabela të ndryshme, të nevojshme për kryerjen e të gjitha shërbimeve në kompetencë të këtij organi, për magazinime, shpërndarje dhe dërgime të materialeve dhe tabelave të mësipërme.
3. Ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, përcaktojnë tarifat që do të zbatojnë entet pronare të rrugëve për realizimin e normave të
këtij Kodi.
4. Vlerat e treguara në pikën 3 destinohen për shpenzimet e mëposhtme:
a) për blerjen e pajisjeve teknike të nevojshme për shërbimet, si dhe për funksionimin dhe mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve;
b) për kryerjen e kurseve të kualifikimit dhe azhurnimit të personelit ose të specializimeve pasuniversitare në lidhje me zbatimin e këtij Kodi, si dhe për pjesëmarrjen e këtij personeli
në kurset e mësipërme;
c) për formimin dhe azhurnimin periodik të arkivit kombëtar të rrugëve në kompetencë dhe për matjet e qarkullimit.
 
Neni 224
Zbatimi i direktivave te komunitetit europian
 
Direktivat e Komunitetit Europian shqyrtohen nga ministrat përkatës, sipas kompetencave në fushat e këtij Kodi dhe zbatohen për aq sa ato nuk bien ndesh me normat e tij dhe me mundësitë e vendit.
 
Neni 225
Edukata rrugore
 
1. Për të nxitur formimin e të rinjve në fushën e sjelljes rrugore dhe të sigurisë së trafikut e të qarkullimit, ministri i Punëve publike dhe Transportit dhe ministri i Arsimit, në marrëveshje me Ministrin e Rendit Publik, duke shfrytëzuar bashkëpunimin me ente dhe shoqëri me përvojë të gjerë në sektorin e parandalimit dhe sigurisë rrugore të përcaktuara me aktet e ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, parapërgatitin, brenda 1 viti nga hyrja në fuqi e këtij Kodi, programet e posaçme, të pajisura me planin përkatës financiar, për t'u kryer si veprimtari e detyrueshme në shkolla të çdo lloji dhe grade, ku përfshihen dhe institutet artistike dhe shkollat, që përmbledhin njohjen e parimeve të sigurisë rrugore, si dhe te rrugëve, të sinjalizimit, të normave të përgjithshme për drejtimin e mjeteve dhe të rregullave të sjelljes të përdoruesve.
2. Ministri i Arsimit, me urdhëresë të tij, disiplinon mënyrat e zbatimit në shkolla të programeve të sipërpërmendura, edhe me ndihmën e policisë rrugore, si dhe të personelit ekspert që bën pjesë në institucionet e sipërpërmendura publike e private. Urdhëresa mund të parashikojë ngritjen e kurseve të posaçme për mësimdhënësit që bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre programeve. Shpenzimet e mundshme që nevojiten sigurohen nga shumat e caktuara në bilancet e këtyre administratave.
 
Neni 226
Shfuqizimi i normave ne fuqi
 
Nga data e hyrjes në fuqi të këtij Kodi, përveçse kur parashikohet ndryshe nga dispozitat e kreut 2 të këtij kapitulli, shfuqizohen të gjitha dispozitat që janë në kundërshtim ose nuk
përputhen me normat e këtij Kodi.
 
KREU 2
DISPOZITA KALIMTARE
 
Neni 227
Udhezime qeveritare, ekzekutimi dhe zbatimi
 
1. Në të gjitha rastet, kur sipas normave të këtij Kodi Këshilli i Ministrave dhe ministrat kompetentë autorizojnë shpalljen e normave rregulluese për ekzekutimin ose zbatimin në kufijtë e kompetencave të tyre, dispozitat përkatëse shpallen brenda 9 muajsh pas miratimit të këtij Kodi, përveçse kur ky përcakton afate të tjera.
2. Udhëzimet e përmendura në pikën 1 hyjnë në fuqi pas 3 muajsh nga shpallja e tyre.
3. Deri në skadimin e afatit të zbatimit mbeten në fuqi dispozitat e Kodit ekzistues, përveçse kur përcaktohet ndryshe në nenet nga 228 deri në 234.
 
Neni 228
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 1
 
1. Rregullimi i parkimeve sipas normave të nenit 7 duhet të kryhet brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij Kodi. Deri në këtë datë zbatohen dispozitat ekzistuese.
2. Dispozitat e përmendura në nenin 9 zbatohen në garat sportive në rrugë që do të zhvillohen 6 muaj pas miratimit të këtij Kodi. Deri në këtë datë zbatohen dispozitat ekzistuese.
 
Neni 229
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 2
 
1. Për përshtatjen e mjeteve reklamuese me normat e nenit 23, është vendosur 6 muaj afat, që fillon nga hyrja në fuqi e këtij Kodi. Deri në këtë datë janë të lejuara mjetet reklamuese
ekzistente.
2. Normat që lidhen me lëshimin e autorizimeve dhe koncesioneve të parashikuara nga kapitulli 2 dhe me formalitetet përkatëse sipas neneve 26 dhe 27, zbatohen pas 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij Kodi. Punimet dhe përcaktimet teknike të vendosura në autorizimet dhe koncesionet e lëshuara përpara këtij afati duhet të fillojnë brenda 3 muajsh dhe të përfundojnë Brenda 1 viti nga data e autorizimit ose koncesionit, përveçse kur vendosen afate të ndryshme të përcaktuara në autorizimet dhe koncesionet përkatëse.
3. Brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij Kodi, duhet të jenë përshtatur planet e përmendura në nenin 36, pika 1 dhe 2.
4. Brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij Kodi, i gjithë sinjalizimi rrugor duhet të jetë përshtatur me normat e këtij Kodi dhe të akteve në zbatim. Deri në këtë datë lejohet
sinjalizimi ekzistues.
 
Neni 230
Norma kalimtare ne lidhje me kapitulllin 3
 
1. Dispozitat që përmbajnë klasifikimet e reja të mjeteve dhe përcaktimet e karakteristikave të tyre sipas kreut 1 të kapitullit 3, zbatohen 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi.
2. Nga data e treguar në pikën 1, duhet të zbatohen dispozitat e kreut 2 të kapitullit 3, në lidhje me mjetet e tërhequra me kafshë, slitat dhe biçikletat.
3. Dispozitat e pjesës I të kreut 3, të kapitullit 3 (norma konstruktive dhe të pajisjes e verifikimeve teknike për qarkullimin), zbatohen për mjetet, konstruktimi i të cilave fillon 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi. Për mjetet qarkulluese dhe për ato që janë duke u prodhuar në afatin e treguar dhe që futen në qarkullim brenda 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij Kodi, qarkullimi është i lejuar me karakteristikat konstruktive dhe me sistemet me të cilat pajisen, të përcaktuara për to nga normat ekzistuese.
4. Ministri i Punëve Publike dhe Transportit mundet, me udhëzime të tij, të vendosë që kërkesa të caktuara ose karakteristika teknike ose funksionale të zbatohen menjëherë ose në afate më të shkurtra, në lidhje edhe me ndikimin që kanë këto kërkesa ose karakteristika në sigurinë rrugore.
5. Dispozitat e pjesës II të kreut 3 të kapitullit 3 (destinacioni dhe përdorimi i mjeteve), zbatohen duke filluar 6 muaj pas miratimit të këtij Kodi. Deri në këtë datë destinacioni dhe përdorimi i kategorive të ndryshme të mjeteve rregullohen nga normat ekzistuese.
6. Normat e këtij Kodi që lidhen me lejeqarkullimet, me karakteristikat dhe me lëshimin e tyre, me formalitetet për transferimin e pronësisë së automjeteve dhe për lëshimin e lejeqarkullimit të përkohshëm, sipas neneve 93, 94 dhe 95, si dhe me të gjitha plotësimet në vazhdim sipas neneve 95, 96, 97, 98 dhe 102, zbatohen 6 muaj pas miratimit të këtij Kodi. Procedurat që janë në proces, për lëshimin dhe për shënimet pasardhëse, sipas normave ekzistuese, vazhdojnë dhe lejeqarkullimi i lëshuar sipas tyre ruan vlefshmëri të plotë. Në të njëjtën mënyrë ruajnë vlefshmëri të plotë lejeqarkullimet ekzistuese, deri në shënimin e parë që bëhet pas datës së sipërpërmendur; në këtë moment lejeqarkullimi i duhet të përshtatet me normat e këtij Kodi.
7. Dispozitat për targat sipas neneve 99, 100 dhe 101 zbatohen duke filluar 6 muaj pas miratimit të këtij Kodi. Deri në këtë datë targat, lëshimi dhe disiplinimi i tyre rregullohen nga normat ekzistuese.
8. Për makinat bujqësore dhe për makinat teknologjike të treguara në kreun 4 të kapitullit 3 (qarkullimi në rrugë i makinave bujqësore dhe makinave teknologjike), si për karakteristikat e tyre, ashtu edhe për konstruksionin dhe homologimin e tyre, lejeqarkullimin, kontrollin dhe targaturën, zbatohen dispozitat përkatëse të këtij Kodi.
 
Neni 231
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 4
 
1. Dispozitat e këtij Kodi mbi lejedrejtimet, zbatohen për lejedrejtimet e reja për çfarëdo tip mjeti, që lëshohen pas mbarimit të 6 muajve nga miratimi i këtij Kodi. Procedurat që ndiqen deri në atë moment ruhen dhe lejedrejtimet e lëshuara sipas normave ekzistuese ruajnë vlefshmërinë e tyre. Në të njëjtën mënyrë ruajnë vlefshmërinë edhe lejedrejtimet e lëshuara
përpara datës së mësipërme. Kjo vlefshmëri zgjat deri në verifikimin e parë të vlefshmërisë ose kontrollin e parë që kryhet, sipas normave të neneve 124 ose 126, pas mbarimit të afatit të treguar më sipër; në një rast të tillë bëhet përshtatja e lejedrejtimit sipas normave të reja.
2. Autoshkollat ekzistuese duhet të përshtaten sipas normave të këtij Kodi brenda 6 muajsh nga miratimi i Kodit. Deri në një datë të tillë autoshkollat rregullohen nga dispozitat ekzistuese.
 
Neni 232
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 5
 
1. Përdoruesit e rrugës janë të detyruar të zbatojnë sjelljet e vendosura nga ky Kod që nga data e hyrjes së tij në fuqi.
2. Për shkeljet e kryera përpara datës së treguar në pikën 1 vazhdojnë të zbatohen masat kryesore dhe ndihmëse, si dhe dispozitat që përmbajnë procedurat e verifikimit dhe zbatimit,
përkatësisht të parashikuara nga dispozitat ekzistuese.
 
Neni 233
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 6
 
1. Dispozitat e kapitullit 6 zbatohen me hyrjen në fuqi të këtij Kodi.
2. Masat administrative plotësuese për verifikimin e veprave penale të parashikuara nga ky kod zbatohen për veprat penale që kryhen pas hyrjes së tij në fuqi.
 
Neni 234
Norma kalimtare ne lidhje me kapitullin 7
 
1. Arkivat dhe regjistrat kombëtarë të parashikuar nga nenet 220 dhe 221, ngrihen duke filluar pas 6 muajsh nga data e hyrjes në fuqi e këtij Kodi. Nga kjo datë do të fillojë dërgimi i të dhënave të nevojshme nga entet dhe administratat e interesuara. Impianti i arkivave dhe regjistrave duhet të plotësohet në vitin pasardhës.
2. Shërbimi dhe sistemi monitor i kontrollit i treguar në nenin 222 vendosen duke filluar pas 6 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij Kodi.
 
Neni 235
Hyrja ne fuqi e normave te ketij kodi
--->
2.824

edits