Pepili/1200 tekste këngësh shqipe të muzikës popullore dhe argëtuese/1

Në vend të parathënies, dy fjalë të autorit
Botimi i kësaj përmbledhjeje me tekste të këngëve të muzikës
popullore dhe argëtuese shqipe është kurorëzim i një pune shumëvjeçare
të bërë me përkushtim e dashuri të veçantë dhe paraqet një kontribut
modest për kulturën shqiptare, posaçërisht në fushën e muzikës dhe
ruajtjen e trashëgimisë dhe krijimtarisë popullore.
Pasioni për mbledhjen e teksteve të këngëve te unë ka lindur
shumë vite më parë. Duke qenë nga Gjakova dhe i rritur në një mjedis dhe
shoqëri ku është kultivuar muzika e mirëfilltë shqipe, në veçanti kënga
qytetare (një vëlla imi është njohës i mirë i muzikës dhe një kohë të gjatë
merret me këngën), çështja e mbledhjes së teksteve të këngëve më është
bërë pasion që në vitet e shtatëdhjeta dhe me intensitet të ndryshëm, sipas
periudhave të caktuara kohore, dhe ka vazhduar deri në ditët e sotme.
Këto tekste janë mbledhur në formë dorëshkrimi dhe janë rreth 3.000 faqe
të shkruara me tekste të këngëve të ndryshme shqipe. Tekstet, kryesisht,
janë nxjerrë përmes dëgjimit të këngëve. Kjo mënyrë e shënimit të teksteve
të këngëve mbase është e vështirë dhe për këtë arsye tekstet jo gjithherë
mund të jenë të plota dhe të sakta. Vitet e fundit më shumë jam marrë me
plotësimin, sistemimin dhe përzgjedhjen e këtyre teksteve nga
dorëshkrimet. Për plotësimin dhe korrigjimin e tyre është konsultuar edhe
një numër i caktuar përmbledhjesh të këngëve të botuara nga autorë të
ndryshëm. Kjo më shumë vlen për këngën shkodrane, siç janë botimet:
“Këngë popullore shkodrane” nga Agim Velaj, “25o këngë qytetare
shkodrane”, transkriptuar dhe harmonizuar nga Tonin Zadeja dhe Tonin
Daija dhe “Këngë popullore shkodrane” nga Kasem Taipi, botuar në vitin
1998 dhe në një masë më të vogël për këngët e Shqipërisë së Mesme, ku
do përmendur përmbledhja e këngëve të Isuf Myzyrit nga autorët Sulë
Dreshaj dhe Alfons Balliçi, botuar në vitin 1996 dhe Këngë popullore të
Shqipërisë së Mesme nga autori Hysen Filja botuar në vitin 1991. Për
plotësimin dhe korrigjimin e këngëve gjakovare kryesisht janë shfrytëzuar
disa përmbledhje nga Qamili i Vogël të botuara duke filluar nga viti 1961.
Pas plotësimit dhe sistemimit rezulton se janë rreth 1.700 tekste
këngësh. Do të ishte mirë që këto të botohen të gjitha. Por duke pasur
parasysh qëllimin që në një vëllim të vetëm të mblidhet numër sa më i
madh këngëve, është bërë një përcaktim që në këtë përmbledhje të
botohen tekstet e 1.200 këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese
shqipe. Është e kuptueshme që pjesa dërrmuese e tyre janë të muzikës
popullore - 850 këngë, kurse 350 janë të muzikës së lehtë dhe argëtuese.

< 0
faqe
- 1 -

2 >